sobota, 22 czerwca, 2024

Kolejne powiatowe projekty drogowe otrzymają dofinansowanie

0
Kolejne powiatowe projekty drogowe otrzymają dofinansowanie
Udostępnij:

Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził listę projektów drogowych, które otrzymają dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znajdują się trzy projekty zgłoszone przez Powiat Jasielski, z których dwa są przewidziane do dofinansowania, a jeden oczekuje na liście rezerwowej.
Na liście, opublikowanej 7 czerwca 2016 r. przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, znalazło się 237 projektów, które ubiegają się o dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kryterium wyboru projektów stanowiła liczba uzyskanych punktów oraz dostępny limit środków, tj. 20 415 144 euro. W grupie 133 projektów, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone, znalazły się dwa projekty złożone przez Powiat Jasielski.

Projekt pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część III”, obejmujący przebudowę drogi powiatowej nr 1880R Załęże – Wola Dębowiecka – Dębowiec w km 1+630 – 4+349 zajął 52. miejsce na liście. Całkowity koszt projektu oszacowany został na 1 526 454, 13 zł, natomiast kwota dofinansowania wyniesie 971 281,00 zł. W ramach przebudowy drogi, zaplanowane zostały m.in. wymiana przepustów pod drogą, likwidacja przełomów, podbudowa, nowa nawierzchnia, roboty wykończeniowe, umieszczenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Na 109. miejscu uplasował się projekt dotyczący zadania pn.: „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część II”, obejmujący przebudowę dwóch dróg powiatowych: Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. – Czermna w km 6+000-7+930 oraz Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 5+350 – 6+850. W ramach zaplanowanych działań wykonana zostanie m.in. nowa nawierzchnia wraz z podbudową, zjazdy indywidualne oraz zlikwidowane zostaną przełomy. Całkowity koszt zadania wyniesie 1 596 087,71 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 1 015 590,00 zł.

Na liście rezerwowej projektów, które oczekują na dofinansowanie, znalazł się jeszcze jeden projekt złożony przez Powiat Jasielski (projekt pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część I” zajmuje 173. miejsce na liście rezerwowej). Marszałek Województwa Podkarpackiego wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie zgody na zawarcie umów do wysokości przekraczającej wartość w/w limitu, w związku z czym istnieje szansa, że również on otrzyma dofinansowanie.

Starostwo Powiatowe w Jaśle