środa, 17 lipca, 2024

Program Czyste Powietrze – spotkanie informacyjne 10 października w Jasielskim Domu Kultury

0
Program Czyste Powietrze – spotkanie informacyjne 10 października w Jasielskim Domu Kultury
Udostępnij:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych i nowych źródeł ciepła. Program ogłoszony został przez Ministerstwo Ochrony Środowiska. W Jaśle spotkanie informacyjne odbędzie się 10 października w JDK o godz. 18.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

• wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu

• docieplenie przegród budynku

• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

• montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

• instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)

• montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Maksymalna kwota dotacji

Korzystając z programu można zyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekracza 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Terminy

• Realizacja programu: lata 2018-2029

• Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.

• Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Nabór wniosków

• Prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco

• Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

• Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania (elektronicznie lub papierowo), są zamieszczone na stronie internetowej WFOŚiGW w Rzeszowie.

Warunki dofinansowania

• Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł

• Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł

• Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie

• Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat

• Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia

• Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.

• Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie

• Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym

Warunek podstawowy

• Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu

• Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu

Więcej informacji: www.bip.wfosigw.rzeszow.pl   www.beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl

tel. 17 853 63 61.

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych mieszkańców odbędzie się 10.10.2018 r. o godz. 18.00 w Jasielskim Domu Kultury.

UMJ