poniedziałek, 17 czerwca, 2024

Absolutorium dla burmistrza

0
Absolutorium dla burmistrza
Udostępnij:

Rada Miejska Jasła, na sesji 20 czerwca br., udzieliła absolutorium burmistrzowi Jasła Ryszardowi Pabianowi z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2015.
Budżet ten został uchwalony 22 stycznia ubiegłego roku. Radni przyjęli łącznie 13 zmieniających go uchwał. W sprawie zmian budżetu burmistrz wydał także 35 zarządzeń. – W wyniku tych zmian plan dochodów wzrósł o 9 588 684 zł 96 gr, a plan przychodów o 11 578 858 zł 22 gr. Wydatki zwiększyły się o 20 393 076 zł i 18 gr, a rozchody o 774 467 zł – mówił przedstawiający radzie realizację budżetu skarbnik miasta Jacek Borkowski.

Ostatecznie plan dochodów został wykonany w 101,56 proc. w stosunku do planu, czyli w wysokości 123 662 473,48 zł. Z tej kwoty dochody bieżące stanowiły 117 796 474,97 zł, dochody majątkowe – 5 865 998,51 zł. Plan wydatków natomiast został wykonany w 91,82 proc. czyli w wysokości 127 335 001,86 zł, w tym wydatki bieżące to 107 714 873,63 zł, a wydatki majątkowe – 19 620 128,23 zł.

Największą kwotę po stronie dochodów przyniosły podatki i opłaty lokalne (30 346 221,06 zł). Wśród ważniejszych dochodów znalazły się też: dochody uzyskiwane przez gminne jednostki organizacyjne (2 102 175,07 zł), dochody z majątku miasta (2 948 440,33 zł), udziały w dochodach budżetu państwa, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych (26 476 585,04 zł), dotacje z budżetu państwa na zadania własne (9 871 119,30 zł), dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone (11 622 421,87 zł) oraz subwencje (26 546 258,00 zł).

Jasło – jak wszystkie gminy – najwięcej wydatkowało na oświatę: 46 343 638,70 zł, co stanowi 36 proc. budżetu. Kolejną pozycją jest pomoc społeczna (25 061 039,43 zł, czyli 20 proc. budżetu), a na następnych miejscach znalazły się: gospodarka komunalna (15 723 977,42 zł, 12 proc.) i administracja publiczna (10 697 672,56 zł, 8 proc.). Największą kwotę wydatków bieżących stanowiły wydatki jednostek budżetowych: 73 488 539,79 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, to 48 525 164,91 zł, wydatki na zadania statutowe – 24 963 374,88 zł, wydatki na dotacje na zadania bieżące – 13 976 656,01 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie pomoc społeczna) – 19 879 267,76 zł.

Na wydatki majątkowe w 2015 roku przeznaczono ogółem 19 620 128,23 zł, z czego na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono 15 829 137,52 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej – 4 106 210,18 zł. Najwięcej wydatków tradycyjnie pochłonęły działy: transport i łączność (6 366 654,03 zł), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5 951 947,62 zł), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3 434 102,71 zł) oraz oświata i wychowanie (2 174 041,70 zł).

Przychody zostały w 2015 roku zrealizowane w wysokości 95,78 proc. i wyniosły 20 572 604,50 zł, rozchody – w wysokości 4 568 617,89 zł. Zadłużenie Jasła z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2015 roku wynosiło 17 175 236,94 zł, czyli 13,89 proc.

Uchwałę o udzieleniu absolutorium burmistrzowi za wykonanie ubiegłorocznego budżetu Rada Miejska Jasła przyjęła 18 głosami za, przy 3 wstrzymujących się.

absolutorium - głosowanie

Dziękując radnym za udzielone mu absolutorium burmistrz Jasła Ryszard Pabian, podkreślił, że dziękuje również w imieniu swoich zastępców, skarbnika, sekretarza i innych urzędników, których praca składa się na wykonanie budżetu. – Mam nadzieję, że współpraca pomiędzy urzędem a radnymi nadal będzie układać się tak pozytywnie, jak do tej pory – powiedział gospodarz miasta.

Zapytany o komentarz do wykonania budżetu stwierdził: – Uważam, że budżet po stronie dochodów został wykonany bardzo dobrze, lepiej niż zakładaliśmy, natomiast po stronie wydatkowej nie wszystko udało się zrealizować. W opinii burmistrza wynikło to z tego, że nie wszyscy wykonawcy zlecanych przez UMJ usług wywiązali się z podjętych zobowiązań.

UMJ