sobota, 18 maja, 2024

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

0
Absolutorium dla Zarządu Powiatu
Udostępnij:

Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Jaśle za wykonanie budżetu za 2014 rok było najważniejszą decyzją, podjętą przez radnych podczas IX sesji Rady Powiatu w Jaśle. Za głosowało 13 radnych, 8 wstrzymało się od głosu.

Podczas sesji absolutoryjnej najważniejsze aspekty związane z wykonaniem budżetu za 2014 rok przedstawiła skarbnik powiatu Teresa Połeć. Dochody Powiatu na 2014 rok zaplanowane według uchwały budżetowej na 2014 rok wynosiły 112 649 803 zł i w ciągu roku wzrosły o ponad 12 mln zł. Po zmianach plan dochodów wyniósł 124 689 696 zł, dochody wykonane zostały w wysokości 121 114 427 zł, tj. 97,13 % planu.

Na zmianę planu dochodów złożyły się głównie dotacje celowe z budżetu państwa, w tym na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, rezerwy celowej na odbudowę dróg i mostów, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz pomoc finansowa z gmin powiatu jasielskiego na wspólne inwestycje.

Wydatki zaplanowane według uchwały budżetowej w kwocie 107 237 483 zł w ciągu roku wzrosły o ponad 13 mln  zł. Plan wydatków po zmianach wyniósł 120 392 376 zł i wykonany został w wysokości 115 422 736 zł, tj. 95,94 % planu ogółem.

Największe inwestycje realizowane w 2014 r. to rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folusz (4 024 478 zł),  przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka –Lubla – III etap (2 840 019 zł) oraz likwidacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 2506 w Miejscowości Majscowa (1 911 698 zł).

– Można powiedzieć, że dochody zaplanowane i zrealizowane zostały w sposób zadowalający na poziomie 97 % planu. Jeżeli popatrzymy na plan, potem zmiany i realizację procentową to wskazuje na to, że polityka finansowa w zakresie dochodów była dobrze planowana. Natomiast wydatki realizowane były na bieżąco z zachowaniem płynności finansowej. W ciągu roku ani na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania – podkreślał starosta jasielski Franciszek Miśkowicz – Jeśli rozpatrujemy sprawozdanie finansowe w kontekście racjonalności, gospodarności i przestrzegania dyscypliny finansowej, mogę jednoznacznie powiedzieć, że było dobrze realizowane.

Sprawozdanie z realizacji budżetu pozytywnie zaopiniowały Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie i Komisja Rewizyjna Rady Powiatu.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2014 rok. Następnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Jaśle z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

absolutorium 2 Na zakończenie starosta serdecznie podziękował radnym za udzielone absolutorium, Zarządowi i pracownikom starostwa za sprawną realizację budżetu. Wicestaroście Adamowi Kmiecikowi przekazał  otrzymane w tym roku wyróżnienie dla Najlepszego Starosty w województwie podkarpackim w 2014 roku. Dodał, że wyróżnienie to i nominacja do Podkarpackiej Nagrody Samorządowej, przyznawanej najlepszym samorządom Podkarpacia, jest potwierdzeniem dobrze prowadzonej polityki finansowej.

nagroda Kmiecik Starosta podziękował także kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży za bardzo duży wkład pracy, który pozwolił zamknąć rok budżetowy i zapewnił prawidłowe funkcjonowanie jednostek.

Starostwo Powiatowe