sobota, 13 lipca, 2024

Budżet Powiatu Jasielskiego na 2019 rok uchwalony

0
Budżet Powiatu Jasielskiego na 2019 rok uchwalony
Udostępnij:

Podczas sesji budżetowej Radni Powiatu Jasielskiego uchwalili dwa najważniejsze dokumenty finansowe powiatu. Budżet na 2019 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.

W dniu 17 stycznia br. radni uchwalili budżet, czyli plan finansowy obejmujący dochody i wydatki powiatu. W roku 2019 dochody budżetu Powiatu zaplanowane zostały na łączną kwotę

114 127 514,00 zł, w tym dochody bieżące 110 767 346,00 zł, a dochody majątkowe 3 360 168,00 zł. Planowane wydatki budżetu opiewają na kwotę 117 307 514,00 zł. Określono, że źródłem sfinansowania deficytu budżetu, w wysokości 3 180 000,00 zł, będzie kredyt bankowy.

Na zadania oświatowe zabezpieczono kwotę pond 45 mln zł, na pomoc społeczną – około 13 mln zł oraz kolejno na transport i łączność – 11 mln zł, na administrację publiczną – 10 mln zł, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 6 mln zł oraz ochronę zdrowia – 5 mln zł. Pozostałe pozycje w budżecie stanowią wydatki na rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, turystykę, rodzinę, gospodarkę mieszkaniową, działalność usługową, różne rozliczenia, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną.

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 rok radni zdecydowali przeznaczyć 17 767 591, 00 zł z tego na inwestycje na drogach powiatowych 6 135 855, 00 zł.

Na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na zadanie: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło” zabezpieczono kwotę 1 850 000, 00 zł.

W inwestycjach drogowych m.in. 1 787 697, 00 zł przeznaczono na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka” oraz 1 000 000, 00 zł na zadanie: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa”.

W budżecie zarezerwowano środki w wysokości 200 tys. zł na zadanie: „ Budowa pawilonu Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego Jaśle)” oraz kwotę 3,1 mln zł na „Przebudowę infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”.

Dodatkowo w budżecie zabezpieczono środki na kontynuację zadań: „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) w kwocie 1,6 mln zł i „ Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej” w kwocie 3 mln zł.

Ponadto powiat posiada przygotowane projekty na termomodernizację obiektów oświatowych i w przypadku naboru w ramach RPO zamierza zrealizować obiekty Zespołu Szkół Technicznych, Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych.

Radni podjęli też uchwałę w sprawie zmiany Statutu Powiatu Jasielskiego, dostosowując go do obowiązujących przepisów.

Na wniosek Michała Burbelki, Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, radni zmienili statut szpitala poprzez zmianą nazwy „Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Urologii” z uwagi na przeniesienie tego Pododdziału do Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz dokonanie zmian nazwy „Oddziału Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Diabetologii” ze względu na utworzenie odrębnego Oddziału Diabetologicznego.

Adam Pawluś, Starosta Jasielski podsumowując obrady stwierdził: Dziękuję radnym za przyjęcie budżetu, który jest budżetem rozwojowym na miarę naszych możliwości finansowych. Przystępujemy do jego realizacji.

Starostwo Powiatowe w Jaśle