niedziela, 14 lipca, 2024

ZUS: Ruszył konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

0
ZUS: Ruszył konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy
fot. arch.
Udostępnij:

Pracodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszą oddziaływanie szkodliwych czynników. Dokumentację trzeba przekazać do 8 lipca. 

0d 6 czerwca można składać wnioski dotyczące dofinansowania inwestycji poprawiających bezpieczeństwo pracy. W tym roku, odbywać się to będzie wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony: prewencja.zus.pl. Na konkurs w skali całego kraju przeznaczono łącznie aż 90 mln zł. W ubiegłym roku z Podkarpacia złożonych zostało 175 wniosków a łączna kwota przyznanego dofinansowania wyniosła ponad 4,7 mln zł.

Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka – informuje Wojciech Dyląg – regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie podkarpackim.

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się m.in. w następujących obszarach technicznych:

– bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi;
oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
– urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
– środki ochrony indywidualnej.

Nie każdy płatnik może wziąć udział w konkursie. Nie można zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne oraz podatków. Firma nie może też znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem. Wykluczony jest także przedsiębiorca, który otrzymał już w ciągu ostatnich 3 lat dofinansowanie z ZUS lub został w tym czasie zobowiązany do jego zwrotu – dodaje Wojciech Dyląg.

Zapytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl, a więcej informacji w tym regulamin dostępnych jest także na stronie internetowej ZUS.

Poniżej przesyłam wybrane pytania i odpowiedzi
dot. dofinansowania działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – konkurs

Jaki jest termin składania wniosków?

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 6 czerwca – 8 lipca 2022 r.

Jak pobrać formularz wniosku?
Formularz wniosku w wersji 2022.01.01. powinieneś pobrać ze strony www.zus.pl/prewencja i zapisać na dysku swojego komputera.

Jak złożyć wniosek?
Wniosek wraz załącznikami należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej,
za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl z wykorzystaniem zakładki „Wysyłam wniosek”.

Czy po złożeniu wniosku otrzymam potwierdzenie, że złożyłem wniosek do ZUS?
Tak, po złożeniu wniosku będziesz mógł pobrać potwierdzenie złożenia wniosku w formacie PDF, na którym będzie wskazana data złożenia wniosku i załączników. Używając przycisku „Pobierz PDF” masz możliwość pobrania tego potwierdzenia i zapisania go w wybranej lokalizacji swojego komputera. Potwierdzenie złożenia wniosku i załączników będzie możliwe do pobrania w każdym czasie poprzez zakładkę „Generuj potwierdzenie” po podaniu nr NIP i liczby kontrolnej wniosku.

Co zrobić, gdy wysłałem wniosek z błędnym załącznikiem?
Zgodnie z § 4 ust. 9 wnioskodawca w terminie naboru wniosków może przekazać w ramach tego samego wniosku skorygowany załącznik. Ocenie formalnej podlega ostatni przekazany dokument. Na stronie internetowej prewencja.zus.pl w zakładce „Wysyłam same załączniki” możesz przesłać dokumenty do określonego wniosku. Po wysłaniu dokumentów pobierz „Potwierdzenie złożenia dokumentów uzupełniających do wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej” w formacie pdf.

Jaki jest czas rozpatrywania wniosków? Kiedy będę wiedzieć, czy otrzymałem dofinansowanie?
Lista rankingowa wniosków ocenionych pozytywnie zostanie opublikowana nie później niż do 31 grudnia br. Na liście rankingowej wskazani będą wnioskodawcy, których wnioski zostały zakwalifikowane do dofinansowania oraz niezakwalifikowane do dofinansowania. Wnioskodawcy niezakwalifikowani do dofinansowania mają szanse je otrzymać ze środków finansowych, o których mowa w § 9 ust. 7 Regulaminu konkursu. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie?
Wniosek o dofinansowanie może złożyć każdy płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
2) nie zalega z opłacaniem podatków;
3) nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
4) nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
5) nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Czy mogę obecnie ubiegać się o dofinansowanie, jeśli mój wniosek z poprzedniego Konkursu jest w trakcie realizacji lub został odrzucony formalnie lub uzyskał kwalifikację negatywną?

Abyś mógł ubiegać się o dofinansowanie, muszą minąć 3 lata od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania (§ 6 ust. 1 pkt 4 Regulaminu konkursu). Warunek ten odnosi się do wnioskodawcy, który podpisał umowę o dofinansowanie i któremu wypłacono dofinansowanie. Jeśli nie podpisałeś umowy o dofinansowanie, Twój poprzedni wniosek został odrzucony z przyczyn formalnych lub uzyskał kwalifikację negatywną i tym samym nie otrzymałeś dofinansowania, możesz ubiegać się o dofinansowanie w ramach kolejnego Konkursu. Jeśli jako płatnik składek realizujesz projekt dofinansowany przez Zakład, kolejny wniosek o dofinansowanie będziesz mógł złożyć po trzech latach od daty wypłaty II transzy obecnego dofinansowania.

Złożyłem wniosek o dofinansowanie, od 3 tygodni nie otrzymałem informacji z ZUS, jak mogę się dowiedzieć, co dzieje się z moim wnioskiem? Nie udzielamy informacji o wynikach konkursu i etapach obsługi konkretnych wniosków do momentu ogłoszenia listy rankingowej na stronie www.zus.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z § 13 ust. 2 Regulaminu konkursu, wszelką korespondencję, która dotyczy Konkursu przesyłamy na adres e-mail wskazany we wniosku. Jeżeli wniosek będzie wymagał korekty, to otrzymasz wiadomość e-mail z wezwaniem do usunięcia braków formalnych. W okresie trwania Konkursu powinieneś na bieżąco sprawdzać skrzynkę pocztową wskazaną we wniosku o dofinansowanie (sprawdzaj również folder SPAM). Ponadto – o wysłanym e-mailu z ZUS zostaniesz powiadomiony również telefonicznie – na numer telefonu, który podałeś we wniosku.

Chciałbym złożyć wniosek o dofinansowanie na zwiększenie bezpieczeństwa w pracy. Aktualnie jestem w trakcie przygotowywania do przekształcenia się w spółkę. Regulamin nie zakłada takiej sytuacji, dlatego proszę o potwierdzenie, że nic nie stoi na przeszkodzie ubiegania się o środki. Jakie dokumenty powinienem złożyć, jeśli przekształcenie nastąpi po złożeniu wniosku?

Wszystkie zmiany podmiotowe po stronie wnioskodawcy są oceniane indywidualnie, na podstawie konkretnych dokumentów dotyczących tej sytuacji. Jeżeli przekształcenie nastąpi w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych (dalej K.s.h.), to w myśl art. 553 K.s.h. spółce przekształconej przysługują z mocy prawa wszystkie prawa i obowiązki podmiotu przekształcanego. W takim przypadku nie dochodzi do zmiany podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie. Taki wniosek będzie dalej procedowany. Jeżeli zmiana nastąpi w innym trybie niż określonym w K.s.h., np. poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa, wówczas nastąpi zmiana podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie. W związku z tym wniosek nie będzie podlegał dalszemu procedowaniu.

Gdzie znajdę więcej informacji dot. Konkursu?
Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zapytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl od dnia ogłoszenia konkursu.

Wojciech Dyląg

Regionalny rzecznik prasowy
w województwie podkarpackim
Zakład Ubezpieczeń Społecznych