poniedziałek, 17 czerwca, 2024

LV „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła

0
LV „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła
fot. arch.
Udostępnij:

LV „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 17 stycznia 2022 r. o godz. 1200 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji Wnioskowej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  3.1. uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle /Druk nr 493/,
  3.2. przyjęcia do realizacji projektu pn. „Aktywni już dziś” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oraz zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji ww. projektu /Druk nr 494/,
  3.3. upoważnienia do zaciągania zobowiązań na okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2023 r. – na realizację projektu pn. „Aktywni już dziś” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym /Druk nr 495/,
  3.4.wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach lub klubach dziecięcych działających na obszarze Miasta Jasła, przez Gminę Dębowiec /Druk nr 496/,
  3.5. zmiany budżetu miasta Jasła na 2022 r. /Druk nr 497/.
 4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak