środa, 28 lutego, 2024

Zawiadomienie o sesji

0
Zawiadomienie o sesji
Udostępnij:

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 października 2013 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 odbędzie się LII Sesja Rady Miejskiej Jasła z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Wybór Komisji Wnioskowej.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu /Druk Nr 504 /.

 4. Złożenie ślubowania przez radnego.

 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Jasła /Druk Nr 506/,

  2. uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2014r. /Druk Nr 501/,

  3. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/321/2012 RMJ z dn. 26 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2013 r. „/Druk Nr 505 /,

  4. zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego /Druk Nr 509/,

  5. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Jasła na lata 2013 – 2023 /Druk Nr 507 /,

  6. zmiany uchwały budżetowej miasta Jasła na 2013 r. /Druk Nr 508/,

  7. przyznania nagrody rocznej za 2012 r. dyrektorowi miejskiej instytucji kultury w Jaśle /Druk nr 498/,

  8. przyznania nagrody rocznej za 2012 r. dyrektorowi miejskiej instytucji kultury w Jaśle /Druk nr 499/,

  9. nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonej w Jaśle, obręb Nr 2 – Ulaszowice /Druk Nr 500/,

  10. zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Miejskiej Jasła /Druk Nr 502/,

  11. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Jasła /Druk Nr 503 /.

 6. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych, zastępcy burmistrza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gmin, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.

 1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.

 2. Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.

 3. Wolne wnioski i zapytania.

 4. Zamknięcie obrad LII Sesji RMJ.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jasła

Elżbieta Bernal