piątek, 12 sierpnia, 2022

Uwaga na przetwory ryżowe! Mogą zawierać szkodliwy arsen

0
Uwaga na przetwory ryżowe! Mogą zawierać szkodliwy arsen
Udostępnij:

Brytyjscy eksperci alarmują: popularne produkty śniadaniowe na bazie ryżu mogą zawierać szkodliwe ilości arsenu. Ryzyko zdrowotne dotyczy szczególnie dzieci poniżej trzeciego roku życia. Sytuacja jest niepokojąca tym bardziej, że ryż to nie jedyne źródło arsenu w naszym pożywieniu.
Ponad połowa popularnych produktów ryżowych dostępnych w Wielkiej Brytanii zawiera arsen w ilości przekraczającej limity proponowane przez Unię Europejską. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez naukowców z Instytutu Globalnego Bezpieczeństwa Żywności na Królewskim Uniwersytecie w Belfaście (Queen’s University Belfast). Naukowcy wzięli pod lupę 81 produktów znanych marek, obecnych również na rynku polskim, takich jak Kellogg’s, Heinz czy Sonko.

Aż 58 proc. prze­ba­da­nych prze­two­rów ry­żo­wych na­ru­sza­ło unij­ne re­ko­men­da­cje do­ty­czą­ce za­war­to­ści ar­se­nu. Nie­ste­ty nie ozna­cza to, że zo­sta­ną one szyb­ko wy­co­fa­ne ze sprze­da­ży. Li­mi­ty za­pro­po­no­wa­ne przez Unię Eu­ro­pej­ską mają bo­wiem za­cząć obo­wią­zy­wać do­pie­ro latem przy­szłe­go roku. Jed­nak nawet one nie za­gwa­ran­tu­ją nam bez­pie­czeń­stwa. – Mak­sy­mal­na do­pusz­czal­na za­war­tość ar­se­nu w pro­duk­tach prze­zna­czo­nych dla dzie­ci ma wy­nieść 100 ppb. We­dług mojej oceny to co naj­mniej o po­ło­wę za dużo – stwier­dził prof. An­drew Me­harg, jeden z au­to­rów ba­da­nia, w wy­wia­dzie dla bry­tyj­skie­go dzien­ni­ka „Daily Mail”.

Więcej na onet.zdrowie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj