niedziela, 14 lipca, 2024

Budżet Miasta Jasła na 2018 rok przyjęty

0
Budżet Miasta Jasła na 2018 rok przyjęty
Udostępnij:

Rada Miejska Jasła przyjęła projekt uchwały budżetowej na 2018 rok, która zakłada dochody w wysokości 145,022 mln zł, a wydatki 149,311 mln zł. Planowany deficyt w wysokości 4,288 mln zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu komercyjnego.

Bardzo dziękuję za podjęcie uchwały budżetowej i liczę na państwa współpracę przy realizacji budżetu w trakcie przyszłego roku – powiedział do radnych Rady Miejskiej Jasła burmistrz Ryszard Pabian. – Minione trzy lata pokazały, że udało nam się zrealizować bardzo istotne dla miasta zadania, nawet jeżeli wstępnie nie były one ujmowane w budżecie, gdyż w trakcie roku pojawiały się wolne środki. W tym roku będzie tak samo – dodał burmistrz.

Uchwałę budżetową przedstawił radnym skarbnik miasta Jacek Borkowski. Na 2018 rok zaplanowano dochody w wysokości: ponad 145 mln złotych, w tym dochody bieżące: blisko 143 mln zł i majątkowe: 2,1 mln zł. Wydatki wynoszą ogółem: 149,3 mln zł, w tym wydatki bieżące przeszło 135 mln zł i wydatki majątkowe 14 mln zł.

Planowany deficyt na 2018 rok (ponad 4,2 mln zł) ma zostać pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu komercyjnego. Przewidywane zadłużenie na koniec 2018 roku będzie wynosiło ponad 24 mln zł, a wskaźnik zadłużenia – 16,59 %.

Największa część budżetu (32 proc.) przeznaczona zostanie na oświatę i wychowanie – 47 mln zł. Dział rodzina to wydatki w wysokości 31 mln zł (21 proc.), natomiast na pomoc społeczną zaplanowano – 14 mln zł (9 proc.). 12,8 mln zł (9 proc.) wynosi budżet działu administracja publiczna, dział transport i łączność – 11,7 mln zł (8 proc.). Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska z budżetu przeznaczono – 12 mln zł (8 proc.), a na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego – 7,2 mln zł (5 proc.). Z kolei na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zabezpieczono – 2,1 mln zł (1 proc.).

W budżecie na 2018 rok uwzględniono dotacje dla: Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle (1 mln 820 tys. zł), Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (1 mln 960 tys. zł), Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle (1 mln 635 tys. zł), Muzeum Regionalnego w Jaśle (520 tys. zł), Jasielskiego Domu Kultury w Jaśle (2 mln 307 tys. zł).

W przyszłorocznym budżecie 14 mln zł przeznaczono ma inwestycje. Wśród zadań znajdują się między innymi:

• Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło-Granica państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 28 a drogą krajową nr 73” – 4 mln 78 tys. zł,

• Budowa obiektu mostowego na rzece Wisłoce na osiedlu Gądki – 1 mln zł

• Integracja transgraniczna. Interakcja młodzieży polsko-słowackiej na rzecz wspólnej tożsamości – 1 mln zł

•Rewitalizacja Miasta Jasła (Centrum Komunikacji Jasło, Plac Żwirki i Wigury) – 845 tys. zł

• Budowa gminnych dróg zbiorczych w strefie inwestycyjnej – 750 tys. zł

• Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na osiedlu Gamrat – budowa drogi KD – 500 tys. zł

• Rozbudowa ul. Gorajowickiej – 500 tys. zł

• Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło” – 400 tys. zł

• Rozbudowa boiska przy ul. Śniadeckich – 200 tys. zł

• Uzbrojenie osiedla na Kotlinę – 110 tys. zł

• Odnawialne źródła energii na terenie Miasta Jasła – 547 tys. zł

• Działania z zakresu wdrażania gospodarki niskoemisyjnej – 300 tys. zł.

Inwestycje realizowane w ramach środków europejskich: Podniesienie jakości i zwiększenie zakresu e-usług świadczonych przez Miasto jasło oraz Powiat Jasielski, Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski, Poprawa dostępności usług w zakresie pomocy społecznej w Jaśle, Kierunek Rodzina, Akademia Pełni Życia, Kreatywni i Samodzielni, Integracja transgraniczna. Integracja młodzieży polsko-słowackie na rzecz wspólnej tożsamości, Odnawialne źródła energii na terenie Miasta Jasła oraz Budowa gminnych dróg zbiorczych w strefie inwestycyjnej w Jaśle.

W sesji uczestniczyło 20 na 21 radnych miejskich. Budżet na 2018 rok (pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie) poparło 16 radnych, 1 był przeciwny, 3 wstrzymało się od głosu.

Urząd Miasta w Jaśle