poniedziałek, 30 stycznia, 2023

Co z inwestycjami drogowymi w powiecie?

0
Co z inwestycjami drogowymi w powiecie?
Udostępnij:

Jak zapewniał starosta Adam Pawlus podczas dzisiejszej konferencji prasowej poświęconej podejmowanym przez Zarząd Powiatu działań zmierzających do poprawy infrastruktury i komunikacji drogowej w powiecie jasielskim, jest szansa na wsparcie planowanych inwestycji drogowych, przez władze wojewódzkie i centralne. W tej sprawie Rada Powiatu w Jaśle apeluje do marszałka województwa Władysława Ortyla. Z apelem wystąpić mają także do posła Bogdana Rzońcy. Pozostaje pytanie: czy takie apelowanie coś pomoże?

Nikogo nie należy przekonywać, że jednym z czynników wpływających na tempo rozwoju powiatu jest jakość infrastruktury drogowej i wynikająca z niej płynność ruchu. Starosta Adam Pawluś zapewnia, że działania służące poprawie stanu sieci drogowej w powiecie oraz tworzeniu odpowiednio skomunikowanego systemu dróg i tras dojazdowych są kluczową kwestią dla Zarządu Powiatu.

Na dowód wylicza kilka działań podjętych w ostatnim czasie przez Zarząd Powiatu, zmierzających do poprawy komunikacji drogowej w powiecie jasielskim i jego lepszego skomunikowania z regionem.

Z inicjatywy Zarządu na Sesji Rady Powiatu w Jaśle, 30 listopada 2016 r., radni przyjęli stanowisko dotyczące „Rozbudowy drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic miasta Pilzna oraz Brzostku, Kołaczyc i Jasła”.    

Treść stanowiska Rady Powiatu w Jaśle przyjętego podczas sesji:

„Rada Powiatu w Jaśle, w związku z wykonywaniem na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie przez Multiconsult Polska Sp. z o.o. z Warszawy „Studium Korytarzowego” oraz „Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego” dla inwestycji „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic miasta Pilzna oraz Brzostku, Kołaczyc i Jasła”, wnioskuje o wybór do dalszych prac studialnych i projektowych przebiegu „zachodniego” połączenia drogi krajowej nr 73 z drogą krajową nr 28, tzn. od ulicy Krakowskiej w Jaśle do miejscowości Trzcinica w gminie Jasło, z preferowaną trasą według wariantu oznaczonego „W2” w „Studium Korytarzowym”.

– W dniu 17 listopada odbyło się spotkanie informacyjne w tej sprawie z udziałem przedstawicieli GDDKiA Oddział w Rzeszowie i projektantów – mówi starosta Pawluś. – Na spotkaniu przedstawiono cztery warianty przebiegu odcinka obwodnicy miasta Jasła – dwa „zachodnie”: W1 i W2 (od ul. Krakowskiej do Trzcinicy) oraz dwa „północne” (od ul. Krakowskiej do Brzyszczek – ul. Bieszczadzka). Warianty W3 i W4 w zaproponowanym przebiegu przez najwyższe wzniesienie pomiędzy Jasłem a Gorajowicami będą bardzo trudne technicznie do wykonania, ze względu na różnicę poziomów do pokonania. Ponadto przebiegają one częściowo przez tereny zabudowane (Kowalowy) i bardzo blisko osiedli mieszkaniowych miasta Jasła (Ulaszowice, Na Kotlinę, Brzyszczki), przez tereny potencjalnie budowlane. Natomiast wariant „zachodni” przebiega po łatwiejszym do pokonania terenie i omija tereny zabudowane. Po wykonaniu łącznika z tzw. „drogą południową” o roboczej nazwie „KG 2”, ruch w kierunku Krosna zostanie przejęty przez tę drogę, natomiast obwodnica „zachodnia” przejęłaby ruch w kierunku Nowego Żmigrodu i Gorlic. Wariant 2 różni się od W1 brakiem ingerencji w zabudowę i mniejszą ingerencja w środowisko, dlatego Zarząd Powiatu optował właśnie za tym wariantem – podkreśla Adam Pawluś.

droga 73 Jasło

mapa legenda 5 grudnia br. starosta jasielski spotkał się ze starostą strzyżowskim, aby omówić wspólne działania zmierzające do przebudowy drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce. Podczas spotkania opracowano projekt stanowiska w sprawie przebudowy tej drogi skierowany do marszałka Sejmu RP z prośbą o wsparcie starań dotyczących przebudowy drogi wojewódzkiej nr 988.

Odpowiadając na zgłaszane petycje i wnioski mieszkańców i samorządów południowej części województwa podkarpackiego chcemy zwrócić się do Pana Marszałka z prośbą o wsparcie starań, dotyczących przebudowy drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce, w tym zlikwidowanie stromych podjazdów między planowaną obwodnicą Czudca, a obwodnicą Strzyżowa oraz modernizację drogi na odcinku od Strzyżowa do Twierdzy, w celu zlikwidowania barier komunikacyjnych, a także poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości jezdni, a także budowę chodników dla pieszych – wyjaśniał starosta.

Droga nr 988 Babica – Warzyce jest jednym z najważniejszych ciągów komunikacyjnych w naszym regionie, przenoszącą stale nasilający się ruch towarowy i osobowy pomiędzy stolicą województwa – Rzeszowem, a ważnymi ośrodkami subregionalnymi, tj. Krosnem i Jasłem i dalej Gorlicami i Nowym Sączem, łącząc drogi krajowe: nr 19 Radom – Barwinek, nr 28 Przemyśl – Nowy Sącz oraz nr 73 Jasło – Pilzno.

Obecny stan tej drogi jest istotną barierą dla rozwoju gospodarczego powiatów południowej części Podkarpacia i wschodniej części Małopolski – podkreśla A. Pawluś.

6 grudnia br. Zarząd wydał opinię co do rozwiązań projektowych opracowanych w ramach „ Studium Korytarzowego” dla zadania p.n. „ Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic miasta Pilzna oraz Brzostku, Kołaczyc i Jasła, na odcinku Pilzno – Jasło.

Skan

Zarząd Powiatu przygotował projekt stanowiska do Pana Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego z prośbą o wsparcie starań dotyczących realizacji trzech inwestycji drogowych:

– budowy drogi wojewódzkiej nr 922 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy droga krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73 na terenie miasta Jasła,

– budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Granica Państwa z drogą krajową Nr 28 na terenie miasta Jasła,

Odnośnie pierwszej z wymienionych inwestycji Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeprowadził zaawansowane prace przygotowawcze zmierzające do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło –Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73”. Dla inwestycji został przygotowany „Program Funkcjonalno – Użytkowy”, który umożliwia uruchomienie procedury przetargowej na zaprojektowanie, uzyskanie zgody na realizację zaprojektowanej inwestycji, zbudowanie i przekazanie jej do użytkowania.

– Ten odcinek drogi wojewódzkiej odgrywa niezwykle duże znaczenie w układzie transportowym miasta Jasła i powiatu jasielskiego – podkreśla starosta Pawluś. – Wyprowadza ruch tranzytowy na kierunku Jasło – Krosno, Jasło – Gorlice i Jasło – Nowy Żmigród z kierunku Tarnowa poza centrum miasta Jasła i stanowi najkrótszy odcinek połączenia dróg krajowych Nr 73 i Nr 28 przez teren Jasła.

Jeśli chodzi i budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Krempna – Świątkowa – Grab – Ożenna – Granica Państwa, to Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie opracował „Program Funkcjonalno-Użytkowy” dla tego zadania. Umożliwia to ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie, zbudowanie i przekazanie do użytkowania ww. inwestycji.

Odcinek drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa od ronda w Jaśle – Żółkowie do drogi krajowej Nr 28 stanowi niezwykle ważny element systemu transportowego miasta Jasła i Powiatu Jasielskiego. Inwestycja ta jest potrzebna po to, aby usprawnić komunikację wewnątrz regionu i w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy funkcjonowania transportu publicznego – podkreśla Pawluś. – Pozwoli uniknąć zatorów poruszających się pojazdów, a przede wszystkim znacznie skraca przejazd przez miasto Jasło w kierunku Nowego Żmigrodu oraz dojazd do siedziby powiatu i sieci dróg krajowych z terenu południowych gmin powiatu jasielskiego. Wobec tak zaawansowanych prac przygotowania tych inwestycji, ich znaczenia dla Jasła i powiatu jasielskiego Zarząd Powiatu w Jaśle postanowił zwrócić się do Pana Marszałka z apelem o poparcie tych inicjatyw i przyśpieszenie ich realizacji – dodaje starosta.

Trudno odmówić nowemu zarządowi powiatu zaangażowania w sprawy związane z poprawą sytuacji komunikacyjnej w powiecie jasielskim.

/ew/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj