sobota, 18 maja, 2024

Możliwe jest dofinansowanie wymiany dotychczasowego źródła ciepła

0
Możliwe jest dofinansowanie wymiany dotychczasowego źródła ciepła
Udostępnij:

Miasto Jasło, biorąc pod uwagę duże zainteresowanie mieszkańców, przystąpiło do przygotowania dwóch wspólnych projektów, w ramach których możliwe będzie otrzymanie dofinansowania na wymianę starego pieca lub kotła na nowoczesny kocioł na gaz, kocioł na biomasę, kocioł na ekogroszek lub przyłączenie budynków do istniejącej sieci ciepłowniczej.

Projekty zakładają dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych na wymianę starego pieca lub kotła opalanego paliwem stałym na nowe, bardziej ekologiczne i energooszczędne źródło ciepła. Są to projekty pod nazwą:

• „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”, który obejmować będzie wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły gazowe, kotły na biomasę lub przyłączenie budynków do istniejącej sieci ciepłowniczej,

• Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2”, który obejmować będzie wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły węglowe 5-klasy + EcoDesign.

W imieniu gmin, o dofinansowanie tych projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, III Osi priorytetowej Czysta energia, Działania 3.3 Poprawa jakości powietrza ubiegać się będzie Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.

Warunki uczestnictwa

• lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Miasta Jasła,

• uregulowany stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być instalacja,

• brak jakichkolwiek nieuregulowanych a wymagalnych zobowiązań Mieszkańca wobec Miasta,

• złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionej Deklaracji uczestnictwa w Projekcie,

• dokonanie przez właściciela budynku wpłaty (wkładu własnego) na rachunek bankowy wskazany przez Miasto Jasło, po uzyskaniu dofinansowania,

• podpisanie przez właściciela budynku z Miastem Jasłem umowy regulującej prawa i obowiązki stron związanych z realizacją Projektu, po uzyskaniu dofinansowania.

Termin realizacji

Realizacja każdego z projektów planowana jest w latach 2019-2021, pod warunkiem uzyskania dofinansowania (orientacyjny termin rozstrzygnięcia przez Instytucję Zarządzającą RPO WP konkursu: marzec 2019 r.).

Procedura postępowania:

• W celu zgłoszenia zainteresowania udziałem w projekcie mieszkaniec powinien złożyć

w Urzędzie Miasta Jasła deklarację uczestnictwa w projekcie, w terminie od 23.08.2018 r. do 05.09.2018 r. Deklaracja dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu www.um.jaslo.pl i http://miastojaslo.gminazenergia.pl/ oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu w punkcie informacyjnym. Wypełnione deklaracje należy składać bezpośrednio w pokoju nr 19 w Kancelarii UMJ.

• Po zebraniu i weryfikacji deklaracji od osób zainteresowanych zostanie utworzona lista osób przystępujących do Projektu, w oparciu o zatwierdzone kryteria punktowe.

Spotkanie informacyjne

Szczegółowe informacje w sprawie projektów można będzie uzyskać na spotkaniu, które odbędzie się 29 sierpnia br. o godz. 16:30 w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury, Jasło, ul. Kołłątaja 1.

Urząd Miasta w Jaśle