niedziela, 14 lipca, 2024

Można zgłaszać kandydatury na urzędników wyborczych

0
Można zgłaszać kandydatury na urzędników wyborczych
Udostępnij:

Do 15 marca br. można zgłaszać kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. W Jaśle, według informacji podanej przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie, funkcję tę będzie pełniło cztery osoby.

Kandydaci na funkcję urzędnika wyborczego powinni spełniać następujące kryteria:

– posiadać wykształcenie wyższe;

– posiadać zatrudnienie w urzędach obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;

– nie wykonywać swojej funkcji w gminie na obszarze której ma miejsce zatrudnienie;

– nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

– nie należeć do partii politycznej;

– nie prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnieniem funkcji;

– nie być ujętym w stałym rejestrze wyborców objętych zakresem działania tego urzędnika (nie dotyczy miasta na prawach powiatu);

– nie być kandydatem w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarzem wyborczym, pełnomocnikiem wyborczym, pełnomocnikiem finansowym, mężem zaufania lub członkiem komisji wyborczej.

Liczba urzędników wyborczych w poszczególnych gminach

Baligród – 2, Besko- 2, Brzozów – 4, Brzyska – 2, Bukowsko – 2, Chorkówka – 2, Cisna – 2, Czarna – 2, Dębowiec – 2, Domaradz- 2, Dukla – 2, Dydnia – 2, Haczów – 2, Iwonicz Zdrój – 2, Jasienica Rosielna -2, Jasło gm. – 2, Jasło m. – 4, Jaśliska – 2, Jedlicze – 2, Kołaczyce – 2, Komańcza – 2, Korczyna – 2, Krempna – 2, Krosno – 4, Krościenko Wyż. – 2, Lesko – 3, Lutowiska – 2, Miejsce Piastowe – 2, Nowy Żmigród – 2, Nozdrzec – 2, Olszanica – 2, Osiek Jasielski – 2, Rymanów – 2, Sanok gm. – 2, Sanok m. – 4, Skołyszyn – 2, Solina – 2, Tarnowiec – 2, Tyrawa Wołoska – 2, Ustrzyki Dolne – 3, Wojaszówka – 2, Zagórz – 2, Zarszyn – 2.

Składanie zgłoszeń

Zgłoszenia według wzoru (wzór znajduje się w punkcie informacji Urzędu Miasta w Jaśle oraz pod linkiem:   https://um_jaslo.bip.gov.pl/nabor-urzednikow-wyborczych/ ) należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do 15 marca 2018 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30) na adres:

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krośnie
ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
(budynek Starostwa Powiatowego w Krośnie, pok. 404)

z dopiskiem na kopercie „zgłoszenie – urzędnik wyborczy”

Zgłoszenie powinno zawierać:

– podpisany, opatrzony datą i wypełniony wzór zgłoszenia;

– kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego poświadczoną za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę.

O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu. Zgłoszenia otrzymane po terminie pozostają w Delegaturze bez rozpatrzenia.

Dodatkowe informacje dotyczące urzędników wyborczych znajdują się w Kodeksie wyborczym – Dział II Rozdział 9 „Urzędnicy wyborczy” oraz w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.

Urząd Miasta w Jaśle