wtorek, 18 czerwca, 2024

Powiat będzie realizował kolejny projekt edukacyjny

0
Powiat będzie realizował kolejny projekt edukacyjny
Udostępnij:

Wsparcie dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, staże i szkolenia dla uczniów, a także poprawa wyposażenia bazy lokalowej szkół – to wszystko będzie możliwe dzięki wsparciu unijnemu, które otrzymał powiat jasielski.

Projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego” został pozytywnie zaopiniowany i otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

– Wartość tego projektu wynosi ponad 2 mln 440 tys. zł, przy dofinansowaniu 90 proc. ze środków unijnych i budżetu państwa – mówi starosta jasielski Adam Pawluś. – Celem projektu jest wzmocnienie szans na zatrudnienie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu prowadzących kształcenie zawodowe poprzez ściślejsze powiązanie oferty edukacyjnej tych placówek z wymaganiami rynku pracy oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Projekt ten będzie realizowany od stycznia 2017 r. do października 2019 r. w pięciu placówkach, prowadzących kształcenie zawodowe, tj. w Zespole Szkół nr 3, w Zespole Szkół nr 4, w Zespole Szkół Budowlanych, w Zespole Szkół Technicznych oraz w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle. Wsparciem zostanie objętych 939 uczniów, którzy wezmą udział w stażach w zakładach pracy oraz w zajęciach laboratoryjnych, warsztatach, szkoleniach i kursach. Natomiast 47 nauczycieli kształcenia zawodowego uczestniczyło będzie w studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach doskonalących, co pozwoli im poszerzyć kompetencje zawodowe. Ponadto w szkołach zostaną wyposażone i doposażone pracownie kształcenia zawodowego, dzięki czemu możliwe będzie organizowanie kształcenia zawodowego w warunkach odzwierciedlających rzeczywiste środowisko pracy.

Adam Pawluś wyjaśnia, że projekt zakłada ścisłą współpracę z przedsiębiorcami, by kształcić uczniów tak, aby spełniali oczekiwania przyszłych pracodawców.

Realizacja projektu przyczyni się do wzbogacenia oferty edukacyjnej szkół oraz poprawy jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez wzmocnienie kompetencji kadry dydaktycznej/bazy dydaktycznej, powiązanie z rynkiem pracy/zakładami pracy, co wpłynie na lepsze przygotowanie absolwentów do sprawnego działania w procesie produkcyjnym lub usługowym, w określonym zawodzie (realizacja celów szczegółowych RPO WP 2014-2020).

Wartość projektu wynosi 2.446.760,24 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych i budżetu państwa w kwocie 2.201.841,24 zł (90 %) oraz wkład własny powiatu jasielskiego w kwocie 244.919,00 zł (10 %).

Starostwo Powiatowe