środa, 28 lutego, 2024

Powiat Jasielski wraz z Powiatem Krośnieńskim oraz miastami Krosno i Jasło realizują projekt partnerski

0
Powiat Jasielski wraz z Powiatem Krośnieńskim oraz miastami Krosno i Jasło realizują projekt partnerski
Udostępnij:

Powiat Jasielski jako Partner Wiodący projektu, wraz z Partnerami, tj. Powiatem Krośnieńskim, Miastem Krosno i Miastem Jasło, rozpoczął realizację projektu pn. „Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego – jasielskiego”, współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.

Umowa dofinansowania została podpisana w dniu 17 czerwca 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.

Całkowita wartość projektu wynosi: 996 800,00 zł, z czego częściowe finansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa wynosi 897 120,00 zł (tj.90%), a wkład własny – 99 680,00 zł (tj.10%). Projekt jest realizowany w oparciu o dofinansowanie przyznane w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wdrożenie mechanizmów zintegrowanego planowania inwestycyjnego i przestrzennego na obszarze krośnieńsko – jasielskim, za szczególnym uwzględnieniem podejścia funkcjonalnego, co oznacza wspólne zintegrowane działanie wszystkich partnerów i wykorzystanie ich wiedzy przy rozwiązywaniu wspólnych problemów takich jak m.in. zagrożenie depopulacją, uzależnienie od monofunkcyjnego charakteru profilu gospodarczego, problemy komunikacyjne, powiązania wewnętrzne, a także możliwości wzmocnienia potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego.

Aby osiągnąć cel projektu, jego zakres obejmuje m.in. zadania związane z przygotowaniem dokumentów planistycznych dla obszaru funkcjonalnego krośnieńsko-jasielskiego, tj.:

  • opracowanie analizy dla funkcjonalnego obszaru krośnieńskiego – jasielskiego,

  • opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej,

  • opracowanie zintegrowanego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru funkcjonalnego,

  • opracowanie zintegrowanego planu systemu transportu publicznego dla obszaru funkcjonalnego,

  • opracowanie zintegrowanego planu działań w zakresie rozwoju rynku pracy oraz dywersyfikacji aktywności gospodarczej

Wszystkie działania będą prowadzone w oparciu o trzy warianty rozwoju obszaru funkcjonalnego tj.: rzeczywistym (MOF Krosno), potencjalnym (duopol MOF Krosno-Jasło), potencjalna oś rozwoju (Krosno-Jasło-Gorlice). Większość zadań zostanie stworzona z uwzględnieniem konsultacji społecznych na etapie tworzenia dokumentów.

Na podstawie przeprowadzonych analiz w projekcie będzie możliwe przygotowanie dokumentów planistycznych pozwalających na wzmocnienie potencjału wspólnej absorbcji środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Równocześnie realizacja projektu pozwoli na prowadzenie długoterminowej polityki ograniczającej utratę funkcji gospodarczych obszaru funkcjonalnego krośnieńsko- jasielskiego oraz przyczyni się do przeciwdziałania problemom rozwojowym. Stworzy możliwości identyfikacji i wzmocnienia potencjału obszaru funkcjonalnego, w szczególności w zakresie optymalnych powiązań komunikacyjnych (drogowych i kolejowych), rozwoju urządzeń komunalnych, rozwiązań w zakresie zintegrowanego transportu publicznego, kierunków rozwoju aktywności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb w zakresie infrastruktury i oferty turystyczno-kulturalnej, modernizacji systemu szkolnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego i optymalizacji polityki mieszkaniowej.

Starostwo Powiatowe w Jaśle