wtorek, 16 kwietnia, 2024

Budżet Powiatu Jasielskiego na 2015 r. uchwalony

0
Budżet Powiatu Jasielskiego na 2015 r. uchwalony
Udostępnij:

Uchwalenie budżetu Powiatu Jasielskiego na 2015 rok było najważniejszym punktem obrad sesji Rady Powiatu w Jaśle. Dochody przyszłorocznego planu finansowego kształtują się na poziomie 104 584 743 zł, natomiast wydatki to 99 172 435 zł. Nadwyżka budżetowa w kwocie 5 412 308 złotych przeznaczona zostanie na pokrycie planowanych rozchodów budżetu.
Na sesji Rady Powiatu w Jaśle, 30 grudnia br., radni przyjęli budżet Powiatu Jasielskiego na 2015 rok. 21 radnych głosowało za przyjęciem budżetu, jeden wstrzymał się od głosu.

Projekt budżetu przygotowany przez Zarząd Powiatu w Jaśle otrzymał w grudniu pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Był też omawiany na posiedzeniach komisji stałych i na wszystkich otrzymał pozytywne opinie. Przedkładając Radzie projekt uchwały budżetowej Franciszek Miśkowicz, Starosta Jasielski ocenił, że jest to projekt, który daje całkowite bezpieczeństwo funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu powiatu. Tym samym daje pewność realizacji wszystkich zadań, które są powierzone powiatowi. Nie jest to budżet oderwany od poprzednich, jest raczej kontynuacją zadań, zwłaszcza inwestycji, które były rozpoczęte.

Podczas dyskusji na sesji wielokrotnie podkreślano, że jest to budżet pragmatyczny, stabilny i inwestycyjny.

W tym roku największymi inwestycjami powiatowymi były przebudowa drogi relacji Jasło – Folusz oraz stworzenie w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle nowoczesnej bazy dla kształcenia praktycznego w zakresie nowoczesnych technologii. W 2015 roku na inwestycje i wydatki inwestycyjne Zarząd Powiatu zaplanował kwotę 9 445 224 zł.

W przyszłym roku największą inwestycją powiatową bez wątpienia będzie rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Na ten cel w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 1 500 000 zł. Oprócz tego planowana jest m.in. rozbudowa drogi powiatowej Święcany – Lisów, likwidacja osuwiska w Błażkowej, czy przebudowa mostu na Wisłoce w ciągu drogi powiatowej relacji Samoklęski – Brzezowa.

W ramach pozostałych wydatków majątkowych zaplanowano wydatki i zakupy inwestycyjne w starostwie m.in. modernizację instalacji elektrycznej, łącznie na kwotę 80 000 zł.

Starostwo Powiatowe