sobota, 13 lipca, 2024

PiS udzielił absolutorium PiS

0
PiS udzielił absolutorium PiS
Udostępnij:

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarząd Powiatu w Jaśle przyznane ale tylko głosami radnych PiS. Radni z klubów „Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami” oraz „Samorząd dla Mieszkańców” negatywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 r. i konsekwentnie zagłosowali przeciw.

Radni opozycji stoją na stanowisku, że narzucony przez radnych z klubu PiS”, pełniących kierownicze funkcje w Radzie Powiatu w Jaśle i jej komisjach, tryb pracy w zakresie rozpatrywania sprawozdania z wykonywania budżetu za 2018 rok, zaprzecza dotychczasowym dobrym obyczajom. Praktycznie uniemożliwił on dokonanie kontroli wykonania budżetu za 2018 rok i sprowadził się tylko do formalnego wydania opinii przez stałe komisje Rady, bez rzetelnego dokonania badania i oceny wykonania budżetu. Przy opiniowaniu powinno brać się pod nie tylko kryterium legalności, a więc zgodności z prawem podejmowanych przez Zarząd Powiatu decyzji, lecz także kryterium celowości, rzetelności i gospodarności w obszarze działania każdej komisji Rady. Zdaniem opozycji tego wszystkiego zabrakło.

W procesie opiniowania wykonania budżetu i udzielania absolutorium mamy uzyskać odpowiedź na pytanie: jaki jest stan planowanych dochodów i wydatków budżetowych do zrealizowanych, jakie są przyczyny rozbieżności pomiędzy stanem założonym a rzeczywistym, czy winą za owe rozbieżności można obciążyć organ wykonujący budżet? Nie sztuką jest wydawać pieniądze, ale już sztuką jest je wydawać rozsądnie, zgodnie z wolą Rady, z uwzględnieniem nie tylko kryterium zgodności z prawem podejmowanych przez Zarząd Powiatu decyzji, lecz także kryterium celowości, rzetelności i gospodarności – podkreśla radny Janusz Przetacznik (PSPP).

Analizując przedłożone materiały sprawozdawcze za 2018 rok radni opozycji zwróciliśmy uwagę na następujące zagadnienia, które nie zostały wyjaśnione i w całości obciążają Zarząd Powiatu w Jaśle:

1. W świetle obowiązujących przepisów i posiadanych dokumentów, należy stwierdzić, że Szpital Specjalistyczny w Jaśle nie złożył sprawozdania finansowego za 2018 rok – a bez niego Rada nie powinna przyjmować sprawozdania z wykonania budżetu, z uwagi na ewentualne konsekwencje budżetowe.

2. Nie zrealizowano planowanych dochodów w kwocie 200.000,00 zł, które miały pochodzić od Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy – środki te stanowić miały źródło pokrycia części zwiększonych w kwietniu ub.r.  wydatków o ponad 675 tys. zł przy budowie stadionu w Trzcinicy.

3. Przekroczono o blisko 3 mln. zł wydatki oświatowe ponad otrzymaną subwencję oświatową wraz z dochodami – przy zapewnieniu Premiera Rządu RP, że reforma oświatowa jest dobrze zaplanowana i przemyślana, a środki budżetowe przekazywane samorządom są wystarczające, to tak duży deficyt, przy braku realnych wyjaśnień, a przede wszystkim powiatowej polityki w zakresie oświaty, zmusza do ograniczonego, a wręcz braku zaufania do obecnego Zarządu Powiatu.

4. Nieprawidłowości przy rozliczeniu dotacji dla szpitala – zatwierdzone przez Zarząd wydatki na dostawę aparatury i urządzeń medycznych oraz sprzętu i wyposażenia do pomieszczeń bloku i operacyjnego i centralnej sterylizacji w wysokości 500.979 zł. Według załączonego do umowy zestawienia nie można w całości zaliczyć tych zakupów do wydatków inwestycyjnych. Po dokładnej weryfikacji i sprawdzeniu wydatków, koszty wyposażenia, niezaliczone do wydatków majątkowych powinien zapłacić Szpital Specjalistyczny, a nadebrana dotacja powinna zostać zwrócona do budżetu Powiatu Jasielskiego.

5. Brak dbałości Zarządu Powiatu o mienie powiatowe:

– nie wykonano pilnego remontu dachu na budynku CKP w Jaśle, na które w uchwale budżetowej była przeznaczona kwota 300.000 zł,

– bardzo niskie wykonanie zadania „przebudowa dróg i mostów powiatowych” przy bardzo dużych, wielokrotnie przekraczających możliwości finansowe powiatu, potrzebach w tym zakresie. Z planowanej kwoty wysokości 1.537.000 zł, na wykonanie remonty dróg wydano tylko 76.250 zł (zrealizowano plan zaledwie w  4,96 %),

– odstąpienie od modernizacji pomieszczeń Starostwa  (remont instalacji elektrycznej), na które Rada przeznaczyła w uchwale budżetowej 250.000 zł.

6. Przyjęte w uchwale budżetowej upoważnienia dla Zarządu Powiatu do samodzielnej zmiany budżetu,  z jednej strony pozwalały Zarządowi na skuteczną i płynną realizację wydatków, ale z drugiej strony sprzyjały rozprężeniu dyscypliny budżetowej w obszarze „wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz ze składkami od nich naliczanymi”, które zostały przyjęte przez Radę w uchwale budżetowej i powinny być ograniczone.

7. Brak przeprowadzenia w 2018 roku kontroli wydatkowania udzielonych z budżetu powiatu dotacji.

Mimo wykazanych nieprawidłowości, większością głosów radnych PiS Rada zdecydowała, że na poziomie samorządu powiatowego osoby decyzyjne w powiecie nie poniosą konsekwencji. Tym samym wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu za 2018 r. zostały udzielone (14 za, 9 przeciw).

Ewa Wawro