poniedziałek, 17 czerwca, 2024

Kolejne inwestycje przeciwpowodziowe

0
Kolejne inwestycje przeciwpowodziowe
Udostępnij:

W obliczu pamiętnych wydarzeń – klęski powodzi z 2010 roku nikomu z nas nie trzeba przypominać, jak ważne są kwestie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Zadania ustawowo powierzone Marszałkowi Województwa Podkarpackiego, które w jego imieniu wykonuje Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie dotyczą w szczególności utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych. W utrzymaniu marszałka województwa na dzień 31.12.2015 r. pozostaje:

– 3859,8 km rzek i potoków, w tym uregulowanych 1916,4 km,
– 635,464 km wałów powodziowych,
– 35 zbiorników wodnych,
– 6 przepompowni.

Ponadto PZMIUW realizuje zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, – usuwania szkód powodziowych na wodach i urządzeniach.

Jeżeli chodzi o pow. jasielski w 2015 r. prowadzono następujące zadania:

  1. „Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym potoku Olszynka w km 5+300 – 6+570 w miejscowości Święcany oraz w km 1+300 – 2+060 w miejscowości Siepietnica – o wartości kosztorysowej 2 067 189. Zrealizowano i odebrano roboty podstawowe tj.: – wykonano roboty w miejscowości Święcany polegające na wykonaniu robót ubezpieczeniowych, wykonaniu odbudowy przejazdu w bród w km 5+348 i roboty towarzyszące; – wykonano roboty w miejscowości Siepietnica polegające na wykonaniu robót ubezpieczeniowych, wykonaniu przepustu drogowego o średnicy 600 mm w km 1+560, odbudowie drogi gruntowej wraz z zasypem wyrwy i podwyższeniem terenu. Wykonano także roboty uzupełniające polegające na likwidacji ubytków terenowych w obrębie wykonywanych umocnień potoku Olszynka w miejscowości Święcany i Siepietnica. Osiągnięto efekt rzeczowy w postaci umocnienia koryta potoku Olszynka na łącznej długości 0,74 km. Pozostały zakres rzeczowy na dł. 0,566 km zrealizowany zostanie w 2016 r. po zabezpieczeniu środków finansowych.
  1. Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie. Zadanie o wartości kosztorysowej 21 953 764 zł. Przedmiotem inwestycji jest budowa lewego wału rzeki Ropy oraz obustronnych wałów cofkowych potoku Młynówka na łącznej długości 6,22 km (z tego: lewy wał rzeki Ropy – odcinek I o dł. 603 m, odcinek II o dł. 3,405 km, lewy wał Młynówki o dł. 927 m, prawy wał Młynówki o dł. 956 m oraz 320 m wału opaskowego przy oczyszczalni ścieków w Przysiekach). Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa, a od 2016 r. także ze środków RPO WP na lata 2014-2020. Zadanie posiada pełną dokumentację projektową. W miesiącu sierpniu 2015 r. wydana została decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji. Od wydanej decyzji także w miesiącu sierpniu 2015 r. zostało wniesione odwołanie przez właściciela nieruchomości wchodzącej
    w zakres planowanej inwestycji. Odwołanie jest w chwili obecnej rozpatrywane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Końcowym efektem rzeczowym uzyskanym
    w 2019 r. będzie wybudowane lewostronne obwałowanie rzeki Ropy na łącznej długości 6,22 km.

Dodatkowo, w trakcie przygotowania do realizacji jest inwestycja pn. „Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350 119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie – Etap I
i Etap II”. Aktualnie trwa procedura uzyskiwania, z przewidywanym terminem zakończenia na listopad 2016 r.

Istotne dla montażu finansowego ww. przedsięwzięcia okazały się decyzje podjęte na XXI Sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu 29 marca w konsekwencji, których do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego wprowadzono m.in. zadanie inwestycyjne pn. „Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie – Etap I i II” polegające na budowie wału przeciwpowodziowego na łącznej długości 8,265 km na terenie miasta Jasło oraz gminy Dębowiec, o wartości ponad 58 mln zł.

Zmieniono również zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie”. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2015r., przeniesieniu nakładów z roku 2019 na lata 2017 – 2018 oraz skróceniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2018r.

Wojciech Zając
Przewodniczący Klubu Radnych PiS
Sejmiku Województwa Podkarpackiego