niedziela, 14 kwietnia, 2024

Specustawa dla wszystkich czy wybranych?

0
Specustawa dla wszystkich czy wybranych?
źródło: internet
Udostępnij:

Czy teren przejęty przez Powiat Jasielski pod potrzeby budowy lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowania Ratunkowego, z którego budowy powiat zrezygnował w tej lokalizacji,  może być przedmiotem obrotu? Czy lepsze zagospodarowanie  powiatowej działki ma uzasadnić wydłużanie procedury inwestycyjnej budowy drogi 5KDZ w Jaśle?

Specustawa drogowa miała i ma usprawniać budowę dróg publicznych co polega przede wszystkim na uproszczeniu procedur administracyjnych. Specustawa drogowa jest również podstawą podziału i wywłaszczania nieruchomości pod budowę dróg i nie przewiduje ona zwrotu takiej nieruchomości, gdyby inwestycja nie doszła do skutku. W świetle uregulowań specustawy drogowej ZRID to skrót od określenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Wydawane jest ono w formie decyzji administracyjnej przez właściwego starostę w stosunku do dróg powiatowych i gminnych.

Temat „drogowy” wymaga przygotowań, ale wygląda nieźle a uproszczona procedura to przede wszystkim jakże cenny dla inwestora czas. Dlaczego o tym piszę? 4 listopada 2021 roku Burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian pod znamiennym tytułem „Prawda sama się obroni” odpowiedział na wpisy Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia na FB pod adresem Miasta Jasła. W swoim oświadczeniu odniósł się do „niełatwej współpracy” przy zadaniach, które są zatwierdzane przez Starostwo Powiatowe.  W latach 2015-2021 Powiat Jasielski kilkukrotnie otrzymał od samorządu miejskiego realną pomoc, pełny jej wykaz Burmistrz wskazał. A co miasto dostało w zamian od Powiatu? A no figę z makiem! A może lepiej same przysłowiowe schody? W zamian za pomoc Zarząd Powiat m.in. wydał negatywną opinię dla projektowanej przez Miasto Jasło drogi 5KDZ (droga miejska zlokalizowana na terenach inwestycyjnych miasta Jasła w Warzycach, łącząca istniejący tam układ dróg miejskich z ulicą Piłsudskiego). To skutecznie zablokowało inwestycyjne plany Miasta na tym terenie.

https://um.jaslo.pl/pl/prawda-sama-sie-obroni/

Problem mnie zaintrygował. Poprosiłem o wyjaśnienie moich wątpliwości związanych z drogą 5KDZ i negatywną opinią Zarządu Powiatu. Z otrzymanej odpowiedzi nic nie wynikało, a zatem złożyłem zapytanie nr 26/2022. Upraszczając, zapytałem wówczas o ZRID-wską procedurę.

Zapytanie nr 26/2021 Radnego Janusza Przetacznika dotyczące negatywnej opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi 5 KZD w Jaśle” w obrębie nr 22 – Brzyszczki w Jaśle – Powiat Jasielski – Portal gov.pl (samorzad.gov.pl)

Ponad wszelką wątpliwość Burmistrz Miasta Jasła popełnił proceduralny błąd, ale 16 listopada 2021 r. skorygował go występując już z dwoma poprawnymi wnioskami dotyczącymi wydania opinii w przedmiocie drogi 5KDZ realizowanej w dwóch odrębnych odcinkach. A co na to Starosta? I tym razem (30 listopada u.br.) Zarząd Powiatu wydał dwie negatywne opinie dotyczące dwóch projektowanych odcinków drogi 5KDZ.

Przyznaję, że pomimo wadliwej odpowiedzi Starosty Jasielskiej na moje zapytanie, nie drążyłem tematu, liczyłem, że to tylko pisarskie pomyłki, chwilowy „słabszy” moment działania obu organów wykonawczych, a pozytywne opinie dotyczące dwóch odcinków drogi 5KDZ i w końcu decyzje ZRID-owskie to tylko kwestia czasu, najbliższego czasu.

Jakież było moje zdziwienie gdy przeczytałem projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle (druk nr 461) wraz z uzasadnieniem i załączoną do projektu mapą do celów informacyjnych, z której wynikało, że własność Miasta Jasła to trzy działki o nr ewidencyjnych: 1282/17, 1282/18 i 1282/19, a czwarta o nr 1282/7, o, ta to już jest własnością powiatu. A gdzie się podziały dwie działki o numerach 1282/15 i 1282/16, których nie znalazłem na mapie informacyjnej?  Wzbudziło to moje zaniepokojenie, gdyż podział działek gruntowych następuje na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego albo z urzędu, jeżeli jest on niezbędny na realizację celu publicznego albo dzielona działka stanowi własność gminy. Dokonanie podziału nieruchomości w ramach decyzji ZRID, stanowi zatem ustawowy wyjątek wobec klasycznej procedury podziałowej określonej w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Wszelkie zmiany w ewidencji nieruchomości zgłaszane są do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej a więc jednostki funkcjonującej w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Procedura podziału nieruchomości jest systemowa, a więc podział implikuje oznaczenie nowych działek powstałych z podziału nieruchomości kolejnymi numerami i „mapa dla celów informacyjnych” dołączona do projektu uchwały powinna zawierać dokonane i planowane podziały nieruchomości i taką poglądową mapę  powinni otrzymać radni powiatowi. Ale nie otrzymali. Dlaczego jedne podziały zostały ujawnione, inne nie, pomimo, że w uzasadnieniu uchwały nieśmiało bo nieśmiało, ale taka informacja była cyt. „… Miasto Jasło nabędzie z mocy prawa część działki stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego …” ? Ale którą, jaką część? Odpowiedź była oczywista, bo mogła wynikać z procedury określonej w specustawie. Został złożony projekt odcinka drogi 5KDZ, który zakładał podział powiatowej nieruchomości o nr 1282/7 na dwie działki nr 1282/15 i 1282/16, z tym że jedną z nowych działek z mocy prawa nabędzie Miasto Jasło. W uzasadnieniu dalej czytamy cyt. „… zaproponowano inwestorowi aby sprzedał na rzecz Powiatu Jasielskiego po obniżonej cenie nieruchomość oznaczoną jako działki ewid. nr 1282/17 … i 1282/18 …”. I dalej cyt. „Zakup przedmiotowej nieruchomości pozwoliłby Zarządowi Powiatu w Jaśle na połączenie działek stanowiących własność Powiatu Jasielskiego w jedną całość, a w przyszłości na lepsze zagospodarowanie.” Uzasadnienie logiczne, ale krew się we mnie wzburzyła. Byłem radnym miejskim, głosowałem za lądowiskiem dla śmigłowców, był jasno określony cel publiczny, z którego Powiat Jasielski w tej konkretnej lokalizacji zrezygnował. Po co ten cały cyrk? Chcąc to wyjaśnić złożyłem interpelację i zadałem Staroście Jasielskiemu następujące pytanie:

Czy teraz, po wykonaniu uchwały Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Powiatu Jasielskiego nieruchomości położonej w Jaśle, obręb nr 22 – Brzyszczki II a więc nabyciu własności działek nr ewidencyjny: 1282/17 i 1282/18, przebieg projektowanej drogi 5 KDZ (etap II) przedstawiony przy wniosku z 16 listopada 2021 r. odpowiada wizji Starosty Jasielskiego i Zarządu Powiatu w Jaśle czy też jeszcze Inwestor będzie musiał dokonać korekt projektowanej drogi, jeżeli tak, to jakich i dlaczego?

Po złożeniu interpelacji dowiedziałem się, że nie można mieć krytycznego, odmiennego od Starosty Jasielskiego zdania, a już publiczne zadawanie niewygodnych pytań to insynuacje, pomówienia, chamstwo i prostactwo. Cóż niecierpliwie czekam na wyrafinowaną, elokwentną, kulturalną i przede wszystkim merytoryczną odpowiedź Starosty Jasielskiego opartą o dokumenty.  

Janusz Przetacznik
Radny RPJ