poniedziałek, 17 czerwca, 2024

7 czerwca sesja absolutoryjna dla Zarządu Powiatu w Jaśle

0
7 czerwca sesja absolutoryjna dla Zarządu Powiatu w Jaśle
Budynek Starostwa Powiatowego w Jaśle
Udostępnij:

7 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, III p., odbędzie się LXXVI sesja Rady Powiatu w Jaśle, z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LXXIV i LXXV sesji Rady Powiatu w Jaśle.
 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Jasielskiego za 2022 rok.
  a) debata
  b) podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Jaśle.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2022 r.
  a) wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2022 rok,
  b) wysłuchanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym wniosku,
  c) wysłuchanie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu o wykonaniu budżetu,
  d) dyskusja,
  e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2022 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu za 2022 r.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2023 r.,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2023 – 2030,
 7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie  międzysesyjnym.
 8. Interpelacje.
 9. Wnioski i zapytania radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY  RADY
ROBERT SNOCH