poniedziałek, 17 czerwca, 2024

V Sesja Rady Powiatu w Jaśle

0
V Sesja Rady Powiatu w Jaśle
Udostępnij:

26 lutego 2015 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, odbędzie się V Sesja Rady Powiatu w Jaśle, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

5. Wybór Komisji Wnioskowej.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2015 r.

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 – 2020.

c) zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2015 r.

d) zmiany Uchwały Nr II/7/2014 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle.

e) zmiany Uchwały Nr II/6/2014 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle.

f) uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu jasielskiego”.

g) zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.

h) wyrażenia zgody na zaciągnięcie na lata 2016 – 2017 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego i Starostwa Powiatowego w Jaśle.

i) określenia liczby członków Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

j) powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

7. Przyjęcie Stanowiska Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ujęcia zadań określonych  w „Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014 – 2020” w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego oraz w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

8. Roczne sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle za swojej działalności oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie

9. Informacja Prokuratora Rejonowego w Jaśle o stanie przestępczości na terenie powiatu.

10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat.

11. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie   międzysesyjnym.

12. Interpelacje.

13. Wnioski i zapytania radnych.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie obrad.