poniedziałek, 17 czerwca, 2024

LXVI sesja Rady Powiatu w Jaśle

0
LXVI sesja Rady Powiatu w Jaśle
Budynek Starostwa Powiatowego w Jaśle
Udostępnij:

27 października 2022 r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, III p., odbędzie się LXVI sesja Rady Powiatu w Jaśle, z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Powiatu w Jaśle.
 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2022 r.,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022 – 2030,
  c) rozpatrzenia petycji Wójta Gminy Solina,
  d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Jasielskiego, położonych w miejscowości Przysieki,
  e) zmiany Uchwały Nr LI/352/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 października 2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folusz w miejscowości Dębowiec i Folusz oraz Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w miejscowości Dębowiec”,
  f) zmiany Uchwały Nr LI/353/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na realizację zadania Powiatu.
  g) powierzenia Gminie Dębowiec zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Dębowiec,
  h) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na lata od 2023 roku do 2025 roku na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Dębowiec na realizację zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Dębowiec.
 7. Informacja Zarządu Powiatu w Jaśle o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
 8. Informacja dotycząca analizy składanych oświadczeń majątkowych przez radnych Rady Powiatu w Jaśle oraz członków Zarządu Powiatu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną, Kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
 9. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie  międzysesyjnym.
 10. Interpelacje.
 11. Wnioski i zapytania radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY  RADY
ROBERT SNOCH