piątek, 22 września, 2023

LXVII Sesja Rady Miejskiej Jasła

1
LXVII Sesja Rady Miejskiej Jasła
Udostępnij:

LXVII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 29 sierpnia 2022 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. 1. Zatwierdzenie protokołu z LVIII Sesji RMJ.
    2.2. Zatwierdzenie protokołu z LIX Sesji RMJ.
    2.3. Zatwierdzenie protokołu z LX Sesji RMJ.
    2.4. Zatwierdzenie protokołu z LXI Sesji RMJ.
  3. Wybór Komisji Wnioskowej.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:
    4.1. uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła /Druk nr 565/,
    4.2. uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jasła na lata 2021-2030 /Druk nr 568/,
    4.3. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Jaśle w roku szkolnym 2022/23 /Druk nr 566/,
    4.4. zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych /Druk nr 567/,
    4.5. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jasło na realizację zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych obok przystanku PKP w m. Szebnie” w ramach projektu „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” /Druk nr 572/,
    4.6. udzielenia pożyczki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Jaśle /Druk nr 571/,
    4.6. zmiany budżetu miasta Jasła na 2022 r. /Druk nr 569/,
    4.7. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2022-2036 /Druk nr 570/.
  5. Złożenie Radzie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku przez Burmistrza Miasta Jasła.
  6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak  

NAJNOWSZE

POPULARNE