niedziela, 19 maja, 2024

VII Sesja Rady Powiatu

0
VII Sesja Rady Powiatu
Udostępnij:

30 kwietnia 2015 r. o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18 odbędzie się VII Sesja Rady Powiatu z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

5. Wybór Komisji Wnioskowej.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2015 r.

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 – 2020.

c) przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie jasielskim na lata 2015 – 2017”.

d) przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2017”.

e) przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Profilaktycznego Promującego Prawidłowe Metody Wychowawcze w Rodzinach Zagrożonych Przemocą na lata 2015 – 2017” (Druk nr 57).

f) powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze”.

g) powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka w miejscowości Wrocanka”.

h) powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobrucowa w miejscowości Gliniczek.

i) powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobrucowa w miejscowości Sądkowa”.

j) powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w miejscowości Glinik Polski”.

k) zatwierdzenia realizacji przez PUP w Jaśle projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (I)”.

7. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie.

8. Stan dróg powiatowych – harmonogram prac na drogach.

9. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.

10. Interpelacje.

11. Wnioski i zapytania radnych.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad.