poniedziałek, 17 czerwca, 2024

XVI Sesja Rady Miejskiej Jasła

0
XVI Sesja Rady Miejskiej Jasła
Udostępnij:

XVI Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 30 listopada 2015 r. o godz. 10.00. w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.           Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.           Zatwierdzenie protokołów:

2.1.        Zatwierdzenie protokołu z XIV Sesji RMJ.

2.2.        Zatwierdzenie protokołu z XV Sesji RMJ.

3.           Wybór Komisji Wnioskowej.

4.           Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1. ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Miejskiej

       Komunikacji Samochodowej w Jaśle /Druk Nr 144/,

4.2. zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na realizację

       zadania „Opracowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata

       2014 – 2020” /Druk Nr 146/,

4.3. zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2015 /Druk Nr 154/,

4.4.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

       Miasta Jasła na lata 2015 – 2025 /Druk Nr 163/,

4.5.opłaty targowej /Druk Nr 151/,

4.6. opłaty od posiadania psów /Druk Nr 157/,

4.7. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/296/2012 RMJ z dn. 15.10.2012 r. w sprawie

       podatku od nieruchomości /Druk Nr 158/,

4.8. podatku od środków transportowych /Druk Nr 162/,

4.9. zmieniająca uchwałę XVII/156/2011 RMJ z dn. 21.11.2011 r. w sprawie wzoru

       deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o

       nieruchomościach i obiektach budowlanych /Druk Nr 159/,

4.10. zmieniająca uchwałę RMJ Nr IV/31/2003 z dnia 03.02.2003 r. w sprawie

         wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach /Druk Nr

         160/,

4.11. zmieniająca uchwałę RMJ Nr IV/30/2003 z dnia 03.02.2003 r. w sprawie

         wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach /Druk Nr

         161/,

4.12. opracowania dokumentacji dla zadania pn. „Miasto wiedzy. Podniesienie

           jakości edukacji oraz poszerzenia oferty kształcenia i doskonalenia poprzez

         realizację zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą

         infrastruktury” /Druk Nr 153/,

4.13. opracowania dokumentacji dla zadania pn. „Wdrażanie nowoczesnych

           technologii. Jasło – smart city.” /Druk Nr 152/,

4.14. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

         miasta Jasła dla obszaru „Warzyce I Nr 38” /Druk Nr 148/,

4.15. opracowania dokumentacji dla zadania pn. „Modernizacja energetyczna

         budynków użyteczności publicznej Miasta Jasła” /Druk Nr 150/,

4.16. wyrażenia zgody na wniesienie do TBS ABK Sp. z o.o. w Jaśle wkładu

           niepieniężnego na podniesienie kapitału zakładowego /Druk Nr 147/,

4.17. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

         oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. /Druk Nr 149/,

4.18. przyjęcia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i

         Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jasła na lata 2016-

           2020”/Druk Nr 155/,

4.19.uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami

         pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia

         działalności pożytku publicznego na 2016 rok” /Druk Nr 156/,

4.20. nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości

         położonych w Jaśle, Obręb Nr 13 – „Wądoły” /Druk Nr 145/.    

5.           Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.

6.           Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

7.           Wolne wnioski i zapytania.

8.           Zamknięcie obrad XVI Sesji RMJ.