poniedziałek, 17 czerwca, 2024

XVII Sesja Rady Powiatu w Jaśle

0
XVII Sesja Rady Powiatu w Jaśle
Udostępnij:

26 listopada 2015 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p., odbędzie się   XVII Sesja Rady Powiatu w Jaśle, następującym porządkiem obrad:
1.           Otwarcie sesji.

2.           Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.           Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

4.           Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

5.           Wybór Komisji Wnioskowej.

6.           Podjęcie uchwał w sprawie:

a)           zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2015 r.

b)           zmiany uchwały Nr XVII/109/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Jasielskiego.

c)            powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec w okresie od 1stycznia 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r.

d)           uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

e)           wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2016 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, zakupem paliwa do środków transportowych, konserwacją sygnalizacji świetlnej dla PZD w Jaśle.

f)            pozbawienia drogi Nr 1906R Droga przez wieś Kotań oraz drogi Nr 1910R Grab – Wyszowatka kategorii drogi powiatowej.

g)           oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za 2014 r.

h)           ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego parkowanie na parkingu strzeżonym w roku 2016.

i)             wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2016 rok na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa mostu na Osiedlu Gądki na rzece Wisłoce wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1856R Jasło – ul. Szopena”.

j)             rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle.

k)            rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Powiatu w Jaśle w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1833R Lipnica Górna – Wróblowa oraz rozpatrzenia protestu mieszkańców wsi Lipnica Dolna w sprawie realizacji inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1833R Lipnica Górna – Wróblowa”.

l)             odpowiedzi na skargę Stowarzyszenia Memoriału Młodzieży na Starostę Jasielskiego.

m)          rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Jasielskiego Franciszka Miśkowicza.

n)           rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Jaśle w sprawie nie przedłożenia sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok”.

7.           Rozpatrzenie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jaśle o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego w Powiecie.

8.           Ocena stanu przygotowania dróg powiatowych przed sezonem zimowym.

9.           Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie   międzysesyjnym.

10. Interpelacje.

11. Wnioski i zapytania radnych.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad.