sobota, 22 czerwca, 2024

XX Sesja Rady Miejskiej Jasła

0
XX Sesja Rady Miejskiej Jasła
Udostępnij:

8 lutego 2016 r. o godz. 10.00.w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 odbędzie się XX Sesja Rady Miejskiej Jasła z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.           Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.           Zatwierdzenie protokołów:

a.           Zatwierdzenie protokołu z XVI Sesji RMJ.

b.           Zatwierdzenie protokołu z XVII Sesji RMJ.

c.            Zatwierdzenie protokołu z XVIII Sesji RMJ.

3.           Wybór Komisji Wnioskowej.

4.           Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1.        zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na 2016 r./Druk Nr 197/,

4.2.        zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2016-2026 /Druk Nr 198 /,

4.3.        określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz wykazem dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół podstawowych i gimnazjów /Druk Nr 194/,

4.4.        zamiaru likwidacji Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 im.

         S. Konarskiego w Zespole Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle /Druk Nr 195/,

4.5.        zamiaru likwidacji Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 10 im.

         mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Jaśle /Druk Nr 196/.

5.           Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej RMJ za rok 2015.

6.           Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.

7.           Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

8.           Wolne wnioski i zapytania.

9.           Zamknięcie obrad XX Sesji RMJ.