wtorek, 18 czerwca, 2024

XXIX Sesja Rady Powiatu w Jaśle

0
XXIX Sesja Rady Powiatu w Jaśle
Udostępnij:

28 sierpnia 2020 r. (piątek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p., zwołuję XXIX Sesję Rady Powiatu w Jaśle, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXVII i XXVIII sesji Rady Powiatu w Jaśle.
 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie:
  a) zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r.
  b) udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez  PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle.
  c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027
  d) rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu w Jaśle
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Jasielskiego od dnia 1 września 2019 roku
  f) kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Jasielski jest organem prowadzącym
  g) ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski
  h) ustalenia odpłatności za zakwaterowanie wychowanków w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle.
 7. Informacja Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2020 r.
 8. Informacja Zarządu Powiatu na temat naboru do szkół ponadpodstawowych.
 9. Sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w: Jaśle, Gorlicach, Dębicy i Strzyżowie, na obszarze Powiatu Jasielskiego za rok 2019.
 10. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie  międzysesyjnym.
 11. Interpelacje.
 12. Wnioski i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY  RADY
ROBERT SNOCH