poniedziałek, 4 marca, 2024

Zawiadomienie o sesji – 22 lutego 2021, godz. 11 (on-line)

0
Zawiadomienie o sesji – 22 lutego 2021, godz. 11 (on-line)
Udostępnij:

Uprzejmie zapraszam na XLI Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 z późn. zm./ oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn.zm.).

XLI Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 22 lutego 2021 r. o godz. 1100
w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z XXXVI Sesji RMJ.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RMJ za 2020 r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jasła /Druk Nr 348/,
  2. zwolnienia z części opłaty oraz zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /Druk nr 349/,
  3. wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, dla której Miasto Jasło jest organem rejestrującym, w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych /Druk nr 354/,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powierzającego Miastu Jasłu przez Gminę Tarnowiec zadania z zakresu pomocy społecznej /Druk nr 353/,
  5. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r. /Druk nr 352/,
  6. zmiany budżetu miasta Jasła na 2021 r. /Druk nr 350/,
  7. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2021 – 2031 /Druk nr 351/.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak