środa, 21 lutego, 2024

Zawiadomienie o Sesji Rady Powiatu

0
Zawiadomienie o Sesji Rady Powiatu
Udostępnij:

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 listopada 2013 r. o godz. 10.00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. odbędzie się  XLVII Sesja Rady Powiatu w Jaśle, z  następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 r.
b) przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2014”.
c) odpowiedzi na skargę na działania Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle dotyczącej zasad zatrudnienia na stanowisku nauczyciela .
d) odpowiedzi na skargę dotyczącą zachowania lekarza wykonującego pracę  w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle i Dyrekcji Szpitala .
e) uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 .
f) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonym .
g) wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2014 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem czystości oraz monitorowaniem i ochroną mienia w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle .
h) wyrażenia zgody na zbycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomości położonych w Jaśle obręb nr 15 – Żółków .
i) wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/251/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Jasła z przeznaczeniem na realizację zadania: „Budowa gminnej drogi publicznej klasy D do terenów inwestycyjnych położonych w obrębie nr 22 miasta Jasła”.
j) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na rok 2014 na pokrycie kosztów teleinformatycznych.
k) wyrażenia zgody na zaciągnięcie na lata 2014 – 2016 zobowiązań na pokrycie kosztów przyłącz. do sieci dystrybucyjnej obiektów szkolnych przy ul. Staszica w Jaśle.

7. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jaśle o stanie  bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego w Powiecie.
8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie   międzysesyjnym.
9. Interpelacje.
10. Wolne wnioski i zapytania radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Bogusław Kręcisz