piątek, 24 maja, 2024

XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Jasła

0
XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Jasła
Udostępnij:

XLVI „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 20 lipca 2021 r.
o godz. 1200 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji Wnioskowej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  3.1. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki położonej
  w Jaśle obręb Nr 07-Południe /Druk nr 405/,
  3.2. odstąpienia od obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
  /Druk nr 406/,
  3.3. upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2021 /Druk nr 407/,
  3.4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Miasta Jasła
  z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie na lata 2019-2021” /Druk nr 408/,
  3.5. zaliczenia drogi położonej w Jaśle na działce o nr ewidencyjnym 86 w obrębie ewidencyjnym 20-Podzamcze do kategorii dróg gminnych /Druk nr 411/,
  3.6.udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania: „Rozbudowa ul. Kasprowicza w Jaśle w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin w km 0+000-0+140 poprzez budowę pasa prawoskrętu pomiędzy DW 992 a DK 28” /Druk nr 410/,
  3.7. zmiany budżetu miasta Jasła na 2021 r. /Druk nr 409/,
  3.8. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2021-2031 /Druk nr 412/.
 4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak