poniedziałek, 6 lutego, 2023

Stanowisko Organu Zarządzania Ruchem na drogach powiatowych i gminnych w sprawie rozszerzenia stref płatnego parkowania na terenie Miasta Jasła

0
Stanowisko Organu Zarządzania Ruchem na drogach powiatowych i gminnych w sprawie rozszerzenia stref płatnego parkowania na terenie Miasta Jasła
Udostępnij:

Pan
Ryszard Pabian
Burmistrz Miasta Jasła
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Stanowisko Organu Zarządzania Ruchem na drogach powiatowych i gminnych w sprawie rozszerzenia stref płatnego parkowania na terenie Miasta Jasła

W związku z przedłożonymi projektami zmiany organizacji ruchu w celu ich zatwierdzenia w trybie § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 w zw. z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784) złożone przez zarządcę dróg gminnych na terenie Miasta Jasła – Burmistrza Miasta Jasła, w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania w ciągu ulic: Bednarska, Kilińskiego, Zielona, Kadyiego, Basztowa, Floriańska, Igielna, Czackiego, Krótka, Wałowa, Ducala, Jana Pawła II, Dworcowa, Asnyka, Franciszkańska, Armii Krajowej, Wyspiańskiego, Kościuszki, Mickiewicza na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450) Starosta Jasielski, jako Organ Zarządzania Ruchem na drogach powiatowych i gminnych, poniżej przedstawia swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 13b ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470) Rada Miasta, na wniosek burmistrza zaopiniowany przez organy zarządzające drogami i ruchem na drogach, może ustalić strefę płatnego parkowania lub śródmiejską strefę parkowania. Przypominamy, że Starosta Jasielski nie wydał opinii w przedmiotowej sprawie. Ponadto nie przeprowadzono żadnych konsultacji społecznych w sprawie rozszerzenia płatnych stref parkowania, co w ocenie Organu Zarządzania Ruchem na drogach powiatowych i gminnych jest istotne z uwagi na interes mieszkańców.

Zgodnie z literą prawa strefy płatnego parkowania ustala się  na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, o ile uzasadnią to potrzeby organizacji ruchu. Celem wprowadzania stref płatnego parkowania jest zwiększenie rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacja lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej. Zarządca dróg gminnych – Burmistrz Miasta Jasła, nie przeprowadził żadnych analiz określających rotację parkujących samochodów w ciągu ulic objętych projektowaną zmianą organizacji ruchu w zakresie wprowadzenia płatnych stref parkowania, które wskazały by na potrzebę ich wprowadzenia.

Wskazane miejskie ulice w większości pozbawione są dostępu do komunikacji zbiorowej. Brak wyznaczonych znakami D-15 przystanków autobusowych, ustawione znaki B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t”, oraz ograniczona szerokość ulic uniemożliwiają prowadzenie regularnych przewozów pasażerskich w ciągu tych dróg.  Taka praktyka doprowadzi do wykluczenia komunikacyjnego niektórych grup społecznych, a zwłaszcza osoby uboższe, które nie będzie stać na wykup miesięcznego abonamentu parkingowego oraz osoby o organicznej sprawności ruchowej i osoby starsze.

Ważnym argumentem jest fakt, że na terenie miasta Jasła nie są budowane nowe miejsca  postojowe dla kierujących pojazdami dojeżdżjących do strefy miejskiej do pracy, szkoły lub też samych mieszkańców miasta. Brak parkingów osiedlowych lub wyznaczone małe parkingi osiedlowe, nie zapewniają wystarczającej ilość miejsc postojowych dla ich mieszkańców. Warunek poprawy rotacji parkujących pojazdów samochodowych i realizacji lokalnej polityki transportowej określony w art. 132 ust. 2 ustawy o drogach publicznych zostanie spełniony, gdy wymienieni wyżej uczestnicy będą mieli zapewnione atrakcyjne alternatywne bezpłatne miejsca postojowe z dogodnym i szybkim połączeniem z centrum miasta.

Brak tworzenia nowych miejsc parkingowych z odpowiednim połączeniem komunikacji zbiorowej do centrum miasta, zmusi dojeżdżających pracowników i mieszkańców miasta do wykupu abonamentu parkingowego, z którym w konsekwencji zaparkują samochód w tym samym miejscu zajmując miejsce postojowe przez cały dzień.

 W 2019 roku Burmistrz Miasta Jasła w obecności Przewodniczącego Rady Miasta Jasła, Dyrekcji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle oraz Starosty Jasielskiego złożył ustną deklarację budowy nowego parkingu oraz zwrócił uwagę na potrzebę lokalizacji i trwożenia nowych miejsc postojowych, jednakże nie rozpoczął żadnych prac w tym kierunku.

Celem polityki parkingowej miasta jest przede wszystkim ułatwienie znalezienia wolnego miejsca postojowego tym, którzy go rzeczywiście potrzebują. Opłaty za parkowanie pobiera się po to, aby chętnych do zaparkowania było mniej niż miejsc postojowych. Strefa spełnia swoją rolę, jeśli ok. 10 proc. miejsc jest wolnych – aby każdy, kto musi zaparkować, mógł znaleźć wolne miejsce. Jeżeli te proporcje są zaburzone, wzrasta natężenie ruchu związane z poszukiwaniem wolnego miejsca. Wprowadzenie płatnych stref parkowania jest zasadne w przypadku, gdy transport publiczny i inne alternatywne formy transportu miejskiego (np. rowery publiczne, aplikacje do zamawiania przejazdów, aplikacje do współdzielenia samochodów) są na tyle rozwinięte, dogodne i atrakcyjne dla mieszkańców miasta i kierowców pojazdów dojeżdżających do centrum miasta, że wolą korzystać z tych form zamiast prywatnego auta.

Zatwierdzenie nadesłanych projektów stałej zmiany organizacji ruchu w ciągu wyżej wymienionych ulic miejskich na obecną chwilę ureguluje sposób zaparkowania pojazdów, co pozytywnie przyczyni się do bezpieczeństwa ruchu drogowego, jednakże w świetle powyższych argumentów spowoduje wyznaczenie płatnych miejsc postojowych dla pojazdów, zwyczajowo w danym miejscu zaparkowanych oraz ograniczenie ilości miejsc postojowych. W naszej ocenie zaproponowane rozwiązanie nie wpłynie na poprawę rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej.

źródło: samorzad.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj