niedziela, 14 lipca, 2024

Burmistrz Kołaczyc odpowiada na pytania

0
Burmistrz Kołaczyc odpowiada na pytania
Udostępnij:

Wójtowie i burmistrzowie powinni być najbliżej ludzi i podejmować decyzje, które dotyczą ich codziennego życia. Czy burmistrz Kołaczyc Małgorzata Salacha jest samorządowcem „z krwi i kości”? Czy jej praca dla dobra lokalnej społeczności przynosi widoczne efekty i jest doceniana przez innych? – na te i inne pytania odpowiedzi poszukiwała Karolina Ręczkowicz.

Pani Burmistrz, ostatnie cztery miesiące to czas niezwykle wytężonej i owocnej pracy pani i urzędu. Wiele dobrego dzieje się od wiosny w Gminie. Z powodzeniem ruszył po zimowym przestoju targ na Błoniach.

 

Tak. 22 marca nastąpiło, ze sporym sukcesem, uruchomienie handlu targowego pod hasłem „Wtorki targowe w Kołaczycach”. Nawiązują one do przywileju królewskiego, nadanego w XVI wieku. W dni targowe udostępniamy wszystkim sprzedającym i kupującym całe zaplecze sanitarne i nowoczesne wyposażenie targowiska. Raz w miesiącu organizujemy wtorek handlowy tematyczny, aby uatrakcyjnić ofertę handlowa dla kupujących. Był to np: „Wielkanocny targ smaków i rękodzieła” oraz „Wiosna w ogrodzie”, które gościły już wielu kupujących i sprzedających. Przyjeżdżają handlowcy z Pilzna, Dębicy, Tarnowa, Wiśniowej, Strzyżowa, Frysztaka a odwiedzają nas kupujących, gminy i całego regionu. To miejsce żyje nie tylko handlem ale i budowaniem relacji społecznych.

Gmina podjęła również dynamiczne kroki w celu uatrakcyjniania swojej oferty turystycznej, rodzinnej i kulturalnej dla mieszkańców , lokalnej społeczności oraz dla wszystkich przyjezdnych i turystów, poprzez nawiązanie współpracy z atrakcyjnym portalem rodzinnym Gdziecko.pl. Co dobrego przynosi ta współpraca?

Nawiązanie współpracy z portalem Gdziecko.pl dedykowane jest wszystkim rodzicom i dzieciom. Nawiązana współpraca, pomiędzy Urzędem Miejskim w Kołaczycach a portalem Gdziecko.pl, owocuje dzieleniem się informacjami o niezwykłych miejscach, ciekawych wydarzeniach, niebanalnych atrakcjach i mądrym wychowaniu, dla rodzin naszego regionu i całej Polski. Współpraca pomaga zaplanować krótsze i dłuższe rodzinne wycieczki w nasz region, umożliwia dodarcie do szerokiego grona rodziców i dzieci z ofertą turystyczną i edukacyjną. Już z wielkim zainteresowaniem śledzone są nasze zaproszenia i oferty na nadchodzące tygodnie przez czytelników portalu.

W miesiącu kwietniu , na wcześniejszy pani wniosek , przyznano gminie promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. To pokaźne sumy wsparcia budżetu przekazana przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Czego szczegółowo dotyczy dofinansowanie ?

Pierwsza promesa, przyznana 14.04.2016 w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przeznaczona będzie na realizację zadania „Przebudowa drogi Lublica – Czarna dz. nr ewid. 806 i 807 w km 0+000-0+678 w miejscowości Lublica. Promesa opiewa na kwotę do 180 000 zł przy 20% wkładzie własnym Gminy. Druga promesa , przyznana również w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych, przeznaczona będzie na usuwanie osuwiska w Sowinie wraz z odbudową drogi gminnej Kołaczyce –Granice-Sowina-Rzym-Folwark nr 113401R w km 6+600-6+950 w m. Sowina, etap I. Promesa opiewa na kwotę do 1 200 00 zł, również przy 20% wkładzie własnym Gminy.

Wnioskowała pani przystąpienie Gminy do niezwykle ważnego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy. Jakie działania naprawcze i pomocowe dla Gminy będzie pani realizować poprzez przygotowywany właśnie program rewitalizacji?

Gmina Kołaczyce przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kołaczyce. Jest to ważny dokument, bo z jednej strony jest próbą diagnozy problemów, z którymi spotykamy się na naszym obszarze, z drugiej pozwoli nam sięgnąć po zewnętrzne środki na ich rozwiązanie. Zależy nam aby dokument ten diagnozował wszystkie problemy i zagrożenia, a następnie definiował kompletny katalog działań, które będą przeciwdziałały sytuacji kryzysowej. Ważne, aby w programie ująć działania realizowane zarówno ze środków unijnych (EFRR, EFS, FS), jak i innych środków publicznych oraz prywatnych. Tylko suma działań i środków pozwoli w sposób kompleksowy rozwiązać wszystkie problemy.
Rewitalizację należy rozumieć jako: wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji.

Pani burmistrz, koordynowała pani program skutecznego egzekwowania zobowiązań finansowych dłużników alimentacyjnych w Gminie. Efektem tych prac jest zapewnienie finansowej stabilizacji rodzin dłużników oraz certyfikat uznaniowy dla Gminy. Jakie wymierne korzyści płyną z otrzymania tego certyfikatu?

Prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Pan Adam Łącki przekazał na moje ręce certyfikat dla gminy Kołaczyce za skuteczne motywowanie dłużników alimentacyjnych do spłaty zaległych zobowiązań To potwierdza skuteczną pracę urzędu w egzekwowaniu zabezpieczenia finansowego na rzecz dzieci i rodzin dłużników i dobry kierunek prowadzenia polityki socjalnej w naszej Gminie. Wymierne powoduje, że dzieci i rodziny będące w potrzebie finansowej , otrzymują należne im pieniądze. Jeśli osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a nie jest ono wypłacane przez dłużnika, taka osoba nie musi składać odrębnego wniosku w sprawie podjęcia działań wobec dłużnika alimentacyjnego, ponieważ organ wypłacający świadczenie z urzędu wystąpi o podjęcie takich działań do organu właściwego dłużnika. W tym nasza Gmina jest bardzo skuteczna.

Dużym zainteresowaniem cieszył się  zorganizowanie przez panią Konkursu Fotograficznego na stare fotografie pt. „Dawne Kołaczyce – piękno uchwycone w obiektywie”. To niepowtarzalna okazja pokazania historii nieznanej młodemu pokoleniu i być może ostatnia okazja zdobycia takich fotografii od najstarszych mieszkańców gminy.

Celem konkursu było przedstawienie znanej i nieznanej historii regionu Kołaczyc i mieszkańców tych terenów udokumentowane na starych fotografiach. Pokonkursową wystawą pragniemy przypomnieć mieszkańcom i wszystkich zaciekawionym odkrywaniem starej historii miasteczka i gminy Kołaczyce, nie tylko zwyczaje i obrzędy utrwalone na starych fotografiach ale również ubiory, życie codzienne, pracę w polu i spędzanie czasu w gronie rodziny, uroczystości lokalne oraz stare budynki i budowle gminy Kołaczyce. Konkurs prowadzony był w dwóch kategoriach czasowych ; do 1945 roku oraz od 1945 do 1980 roku. Wzięło w nim udział 50 uczestników : dzieci, młodzież i dorośli. Na konkurs przekazano ponad 300 fotografii , dokumentujących czar bezpowrotnie utraconych lat. Najstarsze fotografie pochodzą z połowy XIX wieku. Konkurs ma przede wszystkim cel edukacyjny do wzmacnia patriotyzmu lokalnego i tradycji lokalnych. Zamierzam wydać album pamiątkowy ze wszystkimi zdjęciami dla mieszkańców i turystów, oddając pamięć i szacunek, tym, którzy budowali tutejszą społeczność Zapraszam na wspaniałą, pokonkursowa wystawę śladami historii naszej małej ojczyzny.

Jakie inwestycje zamierza gmina realizować z udziałem środków unijnych?

Do PROWU zostały złożone wnioski na trzy drogi gminne: droga nr.113401R Kołaczyce-Granice-Sowina-Folwark, droga gminna Bieździadka -Kamieniec- Bieździedza Górka, droga gminna nr 1134R Sieklówka-Stawy. Do RPO gmina złożyła wniosek na dofinansowanie przebudowy Domu Ludowego w Sieklówce. W tym roku tyle. Czekamy na ogłoszenie reszty konkursów.

Co dalej ze Strażą Miejską w Kołaczycach?

30 marca wszyscy radni na wspólnej komisji zagłosowali za przeprowadzeniem konsultacji społecznych dotyczących dalszego funkcjonowania Straży Miejskiej. 17 kwietnia takie konsultacje zostały przeprowadzone. Myślę że radni powinni uszanować głosy mieszkańców jeśli zdecydowali się zasięgnąć ich opinii. Decyzja należy do Rady Miejskiej.

Słyszy się głosy, że to Straż Miejska zajmuje się w gminie bezdomnymi psami.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt Rada Miejska obligatoryjnie corocznie do dnia 31 marca , uchwala program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Gmina realizację tego zadania powierza podmiotowi posiadającemu odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, w trym prowadzącemu schronisko dla zwierząt. W bieżącym roku na realizację tego zadania podpisano umowę z Gabinetem weterynarii prowadzącym schronisko dla zwierząt ,,Wesoły Kundelek” z Leska. Ta firma świadczy zgodnie z umową usługę polegając na odławianiu, transportowaniu i umieszczaniu bezdomnych psów w schronisku z terenu gminy. Straż Miejska nie posiada odpowiednich urządzeń ani uprawnień do tego typu działań. Może jedynie nałożyć mandat lub upomnienie na właściciela wałęsającego się psa. Próbować identyfikacji do kogo pies należy.

A co z kładką dla pieszych w Nawsiu Kołaczyckim? 

Kładka jest budowana na wniosek Rady Sołeckiej oraz przeszło 180 mieszkańców z Nawsia Kołaczyckiego. Z niej także korzystają mieszkańcy Kołaczyc udający się do miejscowości Nawsie Kołaczyckie. Bliżej tędy do szkoły, przedszkola, kościoła przystanku autobusowego na zakupy itp. Koszt wykonania kładki182 761,09 zł. Cieszy mnie, że Rada Miejska przyjęła to zadanie do realizacji.

Będzie chodnik w Kołaczycach w kierunku Krajowic?

Tak. Gmina przygotowała projekt na chodnik, który przekazała w tym roku Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad oddział w Rzeszowie. W ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych zostanie on wykonany. Warto było czekać bo wartość kosztorysowa tego zadania to prawie milion złotych.Tyle gmina zaoszczędziła. Za to w tym roku planuję I etap odbudowy izby muzealnej w Kołaczycach oraz dokończenie parkingu w Bieździedzy.

W planach budżetowych na 2016 rok wprowadza pani wiele znaczących i potrzebnych zmian. Co istotnego zawiera uchwała budżetowa na ten rok?

Zwiększone zostały wydatki bieżące na :
– remont pobocza drogi ( działka nr 682) w Nawsiu Kołaczyckim,
– remont Domu Pomocy Społecznej,
– remont budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kołaczycach nr 2,
– wymiana palnika w piecu c.o w budynku ZSPiG w Kołaczycach,
– zakup pilarki łańcuchowej spalinowej,
– zakup wyposażenia do domu kultury w Kołaczycach (sala nad Remizą),
– zakup ławek i koszy przy ZSPiG w Kołaczycach,
– opracowanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego na drogach publicznych na terenie gminy Kołaczyce.
Zwiększone zostały wydatki majątkowe na:
– pomoc finansowa na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka – Gorajowice – Jasło
– „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce-Brzyska-Brzyska przez Wieś,
– opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy przepustu skrzynkowego na potoku Bieździada (Liczówka) w miejscowości Bieździedza,
– przebudowa drogi Lublica – Czarna dz. Nr ewid. 806 i 807 w km 0+000-0+678 w miejscowości Lublica,
– stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Kołaczyce-Granice-Rzym-Folwark nr 113401R w km 6+600-6+950 w m. Sowina – etap I,
– Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na Przebudowę drogi wewnętrznej, działka nr ewid. 111, 97/2 w Krajowicach-etap I,
– nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Izby Muzealnej w Kołaczycach- etap I,
– budowa parkingu publicznego w Bieździedzy – etap II,
– opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 73 w Kołaczycach,
– budowa oświetlenia drogowego w Sieklówka – Lublica (Rzeki),
– przebudowa Domu Ludowego w Bieździedzy III etap,
– wykonanie klimatyzacji w 18 pomieszczeniach budynku administracyjnego nr 1 i nr 2 Urzędu Miejskiego w Kołaczycach,
– realizacja projektu „Ścieżka edukacyjno-ekologiczna – Na plastrach miodu” (wkład własny),
– rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kołaczyce,
– rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Kołaczyce,
– zakup budynku w Kołaczycach z przeznaczeniem na mieszkania socjalne,
– opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej ulica na Górki w Kołaczycach,
– montaż zdroju ulicznego na cmentarzu komunalnym w Kołaczycach,
– modyfikacja dokumentacji na „Rozbudowę cmentarza komunalnego w Kołaczycach”.

Te najważniejsze budżetowe zadania to są ambitne przedsięwzięcia, które zawsze pani realizuje z myślą o korzyściach ogólnospołecznych. W Gminie te pozytywne zmiany widać z roku na rok coraz mocnej. Pani praca i praca urzędu jest dobrze społecznie oceniana, a to powoduje, że również oczekiwania społeczne rosną. Już stawia sobie pani następne wymagające zadania do zrealizowania. Życzymy więc wytrwałości i wielu sukcesów dla pani i Gminy. Dziękujemy za spotkanie.