wtorek, 18 czerwca, 2024

POLWAX S.A.: Bardzo dobry III kwartał

0
POLWAX S.A.: Bardzo dobry III kwartał
Udostępnij:

Spółka odnotowała wzrost sprzedaży i przychodów. Wypracowany wynik EBITDA wyniósł 12 457 tys. złotych i był wyższy o 11,6% niż rok wcześniej w podobnym okresie. Z kolei marża EBITDA wzrosła z 13,9% do 16%. Wypracowany w III kwartale 2015 roku zysk netto wyniósł 8941 tys. złotych wobec 7768 tys. złotych rok wcześniej. POLWAX S.A. ma za sobą trzy bardzo dobre kwartały i – co warte podkreślenia – systematycznie rosnący udział w sprzedaży wysokomarżowych specyfików dla przemysłu.
W najważniejszej grupie, czyli wyrobach dedykowanych dla przemysłu, przy spadku sprzedaży produktów przeznaczonych do impregnacji drewna (o 34%) nastąpił znaczący, bo sięgający aż 117% wzrost przychodów ze sprzedaży antyzbrylaczy do nawozów oraz pozostałych wyrobów (+12%).

Wzrost sprzedaży antyzbrylaczy do nawozów był związany z opracowaniem i wdrożeniem w styczniu tego roku nowego rodzaju antyzbrylacza Flow Wax 6AT. Antyzbrylacz ten, w odróżnieniu do innych produktów tej grupy, zachowuje płynną konsystencję w temperaturze otoczenia. Dodatkowo zostały zrealizowane zamówienia nowych klientów Spółki – producentów nawozów.

O ile całkowity bilans wyrobów parafinowych wyprodukowanych w naszych zakładach w kolejnych latach pozostał na podobnym poziomie, o tyle – i chciałbym to bardzo mocno podkreślić – nastąpiły zmiany w  asortymenencie dostarczanych do przemysłu – powiedział Dominik Tomczyk, prezes zarządu Spółki.  

Zachowania rynku wyrobów parafinowych w dużej mierze uzależnione są od podaży i jakości surowców, z których produkowane są wyroby, oraz sezonowej koniunktury branż przemysłowych. W III kwartale wyraźnie zaznaczyła się nierównowaga rynkowa popytu i podaży wywołana rosnącym zapotrzebowaniem branży zniczowej, którą pogłębił wyjątkowy w tym roku niedobór surowca importowanego. Spółka wykazała dbałość o wysoki poziom jakości dostarczanych wyrobów i bardzo starannie selekcjonowała dostawców surowców.

Patrząc na III kwartał, warto zauważyć, iż przy niższej cenie podstawowych produktów parafinowych surowca zanotowano równocześnie sprzedaż wyższą o 491 ton. Średnia cena sprzedaży podstawowych produktów parafinowych w III kwartale 2015 roku była niższa o 3,5% od średniej ceny sprzedaży w analogicznym okresie 2014 roku.

Ten spadek cen był pochodną sytuacji na rynku świecarsko-zniczowym. Niższe ceny produktów podstawowych przeznaczonych do produkcji zniczy wynikały ze wzrastającej podaży substytutów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego: utwardzonych tłuszczów zwierzęcych oraz oleju palmowego. Ceny tych produktów nie są powiązane z notowaniami ropy naftowej, a ich dynamika wynika ze zmiennej równowagi podaży i popytu.

Łącznie przychody ze sprzedaży spółki POLWAX S.A. w raportowanym okresie ukształtowały się na poziomie 77 889 tys. zł i były niższe o 2,9% od przychodów w analogicznym okresie roku poprzedniego, tj. o 2347 tys. zł.

Biedronka odbiera później, ale znacznie więcej

W III kwartale Spółka odnotowała „techniczny” spadek sprzedaży, który był następstwem przesunięcia harmonogramu dostaw dla sieci Biedronka. Mówimy tu o kwocie blisko 3,5 miliona złotych. – JMP przeprowadziło naturalną optymalizację swojej logistyki. Zamiast koncentrowania większości dostaw we wrześniu, tak jak w poprzednich latach, w tym roku 2/3 dostaw zostało zaplanowane na październik – wyjaśnia prezes Tomczyk. – Warto też wspomnieć, że kontrakt jest istotnie wyższy niż w 2014 roku – dodaje D. Tomczyk.

W raportowanym okresie Spółka wypracowała zysk netto w kwocie 8941 tys. zł, czyli wyższy o 15% od zysku w III kwartale 2014 roku. Zysk netto Spółki POLWAX S.A. za III kwartał 2014 roku wyniósł 7768 tys. zł. Eliminując zdarzenie jednorazowe, jakie miało miejsce w 2014 roku, tj. rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość zapasów w kwocie 1400 tys. zł, zysk jest wyższy o 40%.

W raportowanym okresie – czyli w III kwartale 2015 – wyniósł on 8941 tys. złotych, a w III  kwartale 2014 roku – 7768 tys. złotych.

Systematyczny wzrost wyników

Wielkość sprzedaży wyrobów parafinowych za trzy kwartały 2015 roku wyniosła 44 234 ton, z czego 9127 ton stanowiła sprzedaż eksportowa. Wielkość sprzedaży wyrobów parafinowych w analogicznym okresie 2014 roku wyniosła 40 861 ton, z czego 8471 ton stanowiła sprzedaż eksportowa. Przychody ze sprzedaży spółki POLWAX S.A. za trzy kwartały ukształtowały się na poziomie 179 576 tys. zł i były wyższe o 2,1% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zanotowano wyższy ilościowy obrót o 3374 ton, tj. o 8,2%.

Spółka poprawia swoją rentowność nie tylko w ramach działalności operacyjnej. Jest w niej również utrzymywana dyscyplina kosztowa zarówno w obszarze kosztów sprzedaży, jak i kosztów ogólnozakładowych, w ramach których nastąpił wzrost, ale związany ze zwiększeniem zakresu prowadzonej działalności (badania laboratoryjne). Wskaźnik relacji kosztów sprzedaży do przychodów ze sprzedaży ogółem wyniósł 2,8% w III kwartale 2015 roku, a w analogicznym okresie 2014 roku utrzymał się na takim samym poziomie.

– Spółka nie publikuje prognoz, stąd też nie mogę się wypowiadać na temat przewidywanego wyniku za cały rok. Okres, w którym Spółka generuje największy dochód, to miesiące sierpień, wrzesień oraz październik, i to ten okres ma największy wpływ na wynik – podsumowuje Piotr Kosiński, wiceprezes zarządu, dyrektor finansowy spółki POLWAX S.A.

Po III kwartale br. POLWAX S.A. osiągnął wynik EBITDA w wysokości 23 838 tys. złotych, tj. wyższy o 2,0% niż w porównywalnym okresie 2014 roku (23 365 tys. złotych).

Mamy świadomość, że to, co najważniejsze dla naszej Spółki i jej przyszłości, jeszcze przed nami. Jesteśmy zdeterminowani, aby dotrzymać słowa i w przyszłym roku oficjalnie rozpocząć budowę nowej instalacji odolejania rozpuszczalnikowego w naszym zakładzie w Czechowicach-Dziedzicach. Wszystko idzie zgodnie z planem. Dostawca technologii, firma ThyseenKrupp, terminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Z końcem listopada będziemy mieli zamknięty temat projektu bazowego. Wówczas będziemy mogli rozpocząć kolejny etap, jakim jest przygotowanie biznesplanu i finansowania inwestycji – podkreślił prezes Tomczyk.

Spółka POLWAX S.A. wypracowała po trzech kwartałach 2015 roku zysk netto w wysokości 16,1 mln zł.