środa, 19 czerwca, 2024

Jasielska firma z dobrymi wynikami

0
Jasielska firma z dobrymi wynikami
Udostępnij:

Pomimo presji na spadki cen, Polwax w pierwszym kwartale osiągnął dobre wyniki finansowe.
Polwax, jeden z największych europejskich producentów parafin, wypracował w pierwszym kwartale 2015 roku korzystne wyniki finansowe. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 53,8 mln zł i zysk netto w wysokości około 4 mln zł. Dobre rezultaty potwierdzają sukcesywne ograniczanie przez Polwax wpływu niekorzystnych czynników sezonowych, które tradycyjnie pozostają najsilniejsze w pierwszych miesiącach każdego roku.

Polwax odnotował wzrosty sprzedaży we wszystkich segmentach działalności. Kluczowy jest udział sprzedaży w wysokomarżowych grupach produktów wosków i specyfików dla przemysłu. Wyniósł on 25 proc. i wygenerował 14,3 mln zł przychodów. Wyroby do produkcji zniczy i wyrobów świecarskich wypracowały 38,82 mln zł przychodów (14-proc. wzrost w ujęciu rocznym).

– Jesteśmy zadowoleni z pierwszego kwartału, patrząc zarówno na osiągnięte wyniki, jak i zrealizowane działania. W naszej działalności to tradycyjnie najtrudniejszy okres. Mimo to uzyskaliśmy rezultaty lepsze od oczekiwań. Z jednej strony odczuwaliśmy duży nacisk na obniżanie cen sprzedaży, z drugiej strony nadrobiliśmy to zwiększeniem sprzedaży wolumenowej. Ponadto jest to efekt także coraz większej sprzedaży zaawansowanych produktów parafinowych dedykowanych do przemysłu, które w odróżnieniu od segmentu zniczowo-świecarskiego nie podlegają trendom sezonowym, a charakteryzują się wyższą marżą. W ten sposób powoli, ale konsekwentnie realizujemy naszą strategię zakładającą osiągnięcie 50-proc. udziału produktów przemysłowych w ogólnej sprzedaży Spółki Polwax w 2020 roku – powiedział Dominik Tomczyk, Prezes Zarządu Polwax S.A.

Na uwagę zasługują rosnące wolumeny sprzedaży wynikające z silnego popytu przede wszystkim na specyfiki na bazie parafin. Polwax w I kwartale sprzedał łącznie 15,1 tys. ton produktów (wzrost o 31 proc. rok do roku) z czego już 4,2 tys. ton stanowiły woski i produkty dedykowane dla przemysłu. Przy nieco niższych cenach rynkowych produktów parafinowych (-10,1 proc.) w konsekwencji działalność handlowa Polwaksu pozwoliła wygenerować wynik brutto ze sprzedaży rzędu 9,2 mln zł (wzrost o 6,1 proc. w porównaniu z I kwartałem 2014 roku). Na rynkach zagranicznych Spółka wolumenowo ulokowała 23 proc. produkcji.

– Zwróćmy uwagę na dyscyplinę kosztową. Koszty ogólnego zarządu i sprzedaży wzrosły odpowiednio o 7 i 12,2 proc., ale wskaźniki relacji powyższych poszczególnych pozycji kosztowych do przychodów ze sprzedaży spadły odpowiednio do 5,9 proc. (z 6,5 proc. w okresie styczeń-marzec 2014 roku) oraz 1,8 proc. (z 1,9 proc. w tym samym okresie) – powiedział Piotr Kosiński, dyrektor finansowy. – Co więcej, Polwax z sukcesem generuje gotówkę, przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w okresie styczeń-marzec 2015 r. wyniosły 41 mln zł.

W raportowanym okresie Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 3.986 tys. zł (wobec 4.181 tys. zł w 1 kwartale 2014 roku), co wynika m.in. z niższych przychodów finansowych oraz niekorzystnych różnic kursowych, które zmniejszyły wynik finansowy Spółki o 242 tys. zł (w analogicznym okresie 2014 roku saldo przychodów i kosztów finansowych miało dodatni wpływ (50 tys. zł) na wynik finansowy Spółki). Zysk EBITDA wyniósł 6,1 mln zł i był wyższy o 5,6% w stosunku do I kwartału 2014 roku.

Pierwszy kwartał to otwarcie nowego rozdziału w historii Spółki wraz z ogłoszeniem Strategii Rozwoju na lata 2015-2020. Przypomnijmy, że zakłada ona wzrost przychodów o ponad 35 proc. (do poziomu 350 mln zł), przy marży EBITDA na poziomie 15-20 proc. Kluczem do osiągnięcia takich rezultatów będzie między innymi Projekt FUTURE, zakładający budowę instalacji odolejenia rozpuszczalnikowego (która pozwoli na przerób 30 tys. ton surowca rocznie). Prace wstępne projektowe są już realizowane przez niemiecki koncern ThyssenKrupp.

Równocześnie Polwax realizuje inne zadania zapisane w Strategii Rozwoju. 31 marca Spółka podpisała umowę przyrzeczoną przejęcia laboratoriów analitycznych spółki LOTOS Lab (Grupa LOTOS S.A.). Aktualnie trwają działania mające na celu uzyskanie akredytacji PCA, co pozwoli firmie na rozpoczęcie faktycznej działalności w przejętych zakładach. Z kolei w II półroczu ruszy gruntowna modernizacja zakupionego parku zbiorników surowcowych w Czechowicach-Dziedzicach o łącznej powierzchni 4,9 tys. m3. Zakończenie tej inwestycji planowane jest na 2017 roku.

O Spółce

Polwax S.A. należy do ścisłej czołówki największych europejskich producentów i dystrybutorów rafinowanych i odwanianych parafin oraz szerokiego asortymentu wosków parafinowych. Spółka jest przedsiębiorstwem o strukturze dwuoddziałowej i nie tworzy grupy kapitałowej. W Jaśle zlokalizowany jest zakład produkcyjny zajmujący się produkcją parafin, natomiast w Czechowicach-Dziedzicach oprócz produkcji parafin realizowana jest również produkcja zniczy i świec.

Portfolio produktów Spółki obejmuje 12 grup produktowych: produkty do impregnacji drewna, woski przeznaczone do kontaktu z żywnością, woski do zastosowań specjalnych, antyzbrylacze do nawozów, środki ochrony antykorozyjnej, kleje typu HotMelt, masy modelowe, pozostałe wyroby dla przemysłu, produkty do wyrobów świecarskich, wyroby do produkcji zniczy oraz woski specjalne do produkcji świec. Ponadto Polwax produkuje gotowe znicze i świece. Nadrzędnym celem Spółki jest stały rozwój oferty produktowej w zakresie wyrobów o wysokiej wartości dodanej, w szczególności produktów do zastosowań przemysłowych.

Biuro Prasowe Spółki POLWAX SA