sobota, 4 lutego, 2023

Kary za nieodśnieżone chodniki

0
Kary za nieodśnieżone chodniki
Udostępnij:

Obowiązek dbania o stan drogi należy do jego zarządcy, zaś o chodniki położone wzdłuż nieruchomości musi zatroszczyć się jej właściciel. Niewywiązanie się z powyższego obowiązku stanowi wykroczenie, za które grozi grzywna, skierowanie sprawy do Sądu a także pozwy od osób, które ucierpią z powodu nieodśnieżonego chodnika.

Obowiązek dbania o stan drogi należy do jego zarządcy, zaś o chodniki położone wzdłuż nieruchomości musi zatroszczyć się jej właściciel (czyli wszystkie podmioty władające nieruchomością – współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmioty władające nieruchomością). Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 j.t.), nakłada na właścicieli obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości, a także usuwania z dachów i balkonów zwisających sopli i nawisów śnieżnych. Ustawa wskazuje, że chodnikiem jest „wydzielona część drogi publicznej służąca dla ruchu pieszego położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości”. Oznacza to, że jeżeli pomiędzy nieruchomością, a chodnikiem znajduje się np. trawnik, będący własnością gminy, to właściciel nieruchomości jest zwolniony z obowiązku dbania o chodnik (nie jest wtedy położony „bezpośrednio” przy nieruchomości). Wówczas ten obowiązek spoczywa na zarządcy drogi.

Właściciel nieruchomości nie odpowiada za stan chodnika także w przypadku, kiedy w tym miejscu dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Obowiązek usuwania śniegu przechodzi wtedy na zarząd drogi, który pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania samochodów na takim chodniku. Gmina odpowiada za utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których jest właścicielem lub zarządcą oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg.

Odśnieżanie wejść do sklepów, kiosków, punktów usługowych i gastronomicznych spoczywa zwykle na ich właścicielach lub najemcach lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Niewywiązanie się z powyższego obowiązku stanowi wykroczenie. W przypadku ujawnienia takiego czynu przez patrol Straży Miejskiej, stosowna interwencja może zostać zakończona poprzez udzielenie pouczenia sprawcy wykroczenia lub nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego w wysokości 100 zł lub może zostać skierowany wobec niego wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Jaśle.

Dodatkowo istnieje ryzyko pozwów od osób, które ucierpią z powodu nieodśnieżonego chodnika. Osoba, która przewróciła się na nieodśnieżonym, oblodzonym lub zanieczyszczonym w inny sposób chodniku, może dochodzić odszkodowania zarówno z tytułu poniesionych szkód materialnych, jak i szkody na osobie. I tak może się okazać, że właściciel nie dbający o odpowiedni stan chodnika zostanie wezwany do zwrotu wartości zniszczonego mienia ruchomego. Jeśli pieszy przewróci się i dozna na skutek upadku uszczerbku na zdrowiu np. złamania, może dochodzić odszkodowania również z tego tytułu. Odszkodowanie to może obejmować koszty leczenia, rehabilitacji, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz utracony zysk (skutkiem upadku może być czasowa niezdolność do pracy).

Do obowiązków ciążących zimą na właścicielach nieruchomości należy także dbanie o stan dachów i balkonów, tj. usuwanie nadmiaru śniegu i zwisających sopli. Wynika to z przepisów Prawa budowlanego, które nakazują właścicielom i zarządcom obiektu budowlanego zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu, także w razie wystąpienia intensywnych opadów atmosferycznych.

W ostatnim czasie do Straży Miejskiej wpłynęło mnóstwo telefonów z prośbą o interwencję w sprawie zaśnieżonych dróg i chodników. Wszystkie te sygnały przekazywane były na bieżąco odpowiednim służbom.

Straż Miejska apeluje, by wszyscy jaślanie poważnie potraktowali sprawę zimowego odśnieżania i wywiązywali się ze swoich obowiązków.

Wszystkie zgłoszenia związane z odśnieżaniem przyjmuje dyżurny Straży Miejskiej pod numerem 986.

źródło: Straż Miejska w Jaśle

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj