sobota, 15 czerwca, 2024

Nabór na ławników na kadencję 2016-2019

0
Nabór na ławników na kadencję 2016-2019
Udostępnij:

Do 30 czerwca br. można zgłaszać Radzie Miejskiej Jasła kandydatów na ławników do: Sądu Rejonowego w Jaśle, Sądu Rejonowego w Krośnie Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Sądu Okręgowego w Krośnie oraz Sądu Okręgowego w Krośnie Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Procedura wyboru ławników na kadencję 2016-2019 odbywa się zgodnie z Ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. /Dz.U. 2015.133 j.t./.

Zgłoszenia dokonuje się w trybie w art. 162 ustawy-prawo o ustroju sądów powszechnych, na karcie określonej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia /Dz.U. 2011.121.693/. Wzór karty zgłoszenia udostępnia się nieodpłatnie w budynku Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 w godzinach pracy Urzędu: w punkcie Informacji /parter/ oraz za pośrednictwem Internetu, na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl w zakładce: /http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/. Zgłoszenia należy składać w kancelarii UMJ, pokój nr 19 (parter).

Ławnikiem może być wybrana osoba, która:

– posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

– jest nieskazitelnego charakteru,

– ukończyła 30 lat,

– jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

– nie przekroczyła 70 lat,

– jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

– posiada co najmniej wykształcenie średnie,

– do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

– osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

– osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

– funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

– adwokaci i aplikanci adwokaccy,

– radcy prawni i aplikanci radcowscy,

– duchowni,

– żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

– funkcjonariusze Służby Więziennej,

– radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej Jasła:

– prezesi właściwych sądów,

– stowarzyszenia,

– inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

– oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta Jasła.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia załącza się następujące dokumenty (powinny być one opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia pkt 1-4, a dokumenty pkt 6 nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia:

  1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
  2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
  4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o      świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak      przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
  5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
  6. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (dotyczy zgłoszenia przez stowarzyszenie lub inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa),
  7. listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata (dotyczy zgłoszenia przez obywateli).

UMJ