środa, 21 lutego, 2024

Nowe fakty: „Kulisy zielonego parkingu”

0
Nowe fakty: „Kulisy zielonego parkingu”
Udostępnij:

Zgodnie z zapowiedzą wracamy do sporu między mieszańcami ul. Krasińskiego bocznej o liczbę miejsc parkingowych przylegających do jednej z prywatnych posesji. Po wykonaniu tam przez miasto tzw. zielonego parkingu korzystało z niego 6-8 samochodów jednoczenie. Po dwuletnich interwencjach mieszkańców prywatnej posesji prowadzono ograniczenia tylko do trzech samochodów.

Pisaliśmy o tym tutaj: Uwaga parking! Możesz dostać mandat 

i tutaj: Kulisy „zielonego parkingu” przy ul. Krasińskiego. Chyba jeszcze nie wszystkie

Po drugiej z naszych publikacji poprosiliśmy Starostwo Powiatowe o dodatkowe wyjaśnienia, których wcześniej – mimo takiej możliwości i naszych próśb – na nie przedstawiono. Tym razem odpowiedź jest obszerna i szczegółowa.

Czy wyjaśnia już wszystko do końca? Chyba jednak nie, a już na pewno nie rozwiązuje problemu mieszkańców proszących nas o interwencje w tej sprawie.

Tematem zajął się także radny RMJ Janusz Przetacznik. 23 września złożył do burmistrza Jasła interpelację w tej sprawie. Zapoznać można się z nią tutaj: Po raz kolejny czysty partykularyzm?

Poniżej publikujemy treść pisma przesłanego nam właśnie przez starostę Adama Kmiecika.

Do sprawy jeszcze wrócimy.

Ewa Wawro

„Szanowna Pani Redaktor,

W związku z publikacją artykułu pod tytułem: „Kulisy „zielonego parkingu” przy ul. Krasińskiego. Chyba jeszcze nie wszystkie”, pragnę odnieść się do przedstawionych w nim stwierdzeń, a przede wszystkim przedstawić stan faktyczny w tej sprawie, a nie polemizować z subiektywnymi opiniami Pana Antoniego Pikula – Zastępcy Burmistrza Miasta Jasła:

 W dniu 12 maja 2011 r. do Starostwa Powiatowego w Jaśle wpłynęło podpisane przez Pana Andrzeja Czerneckiego − Burmistrza Miasta Jasła zgłoszenie w trybie § 30 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane o zamiarze utwardzenia płytami ażurowymi typu „zielony parking” części działek stanowiących własność Miasta Jasła, w tym działki nr 768/3 obr. 6, zlokalizowanej przy ul. bocznej Krasińskiego w Jaśle oraz wymiany nawierzchni betonowej na nawierzchnię kostki brukowej na dojazdach i dojściach do posesji. Z uwagi na braki formalne przedmiotowego zgłoszenia, postanowieniem Starosty Jasielskiego z dnia 13.05.2011 r. zobowiązano Miasto Jasło do uzupełnienia zgłoszenia o wymagane dokumenty. W dniu 20.05.2011 r. Miasto Jasło uzupełniło brakujące dokumenty, w tym również szkic usytuowania miejsc postojowych przy ul. bocznej od ul. Krasińskiego. Ze szkicu wynika, że na działce nr 768/3 obr. 6 przewiduje się utworzenie 3 (trzech) miejsc postojowych dla samochodów osobowych równolegle do osi jezdni, pozostała część w/w działki ma być utwardzona jedynie płytami ażurowymi typu „zielony parking”. W związku z tym, że zgłoszenie było zgodne z przepisami prawa, Starosta Jasielski pismem z dnia 03.06.2011 r. poinformował Miasto Jasło, że nie wnosi sprzeciwu w zakresie robót określonych w zgłoszeniu.

Z dokumentacji wynika, że proces inwestycyjny budowy „zielonego parkingu” nie przebiegał w pełni prawidłowo − zarzucono bowiem wykonanie dojść do poszczególnych budynków o nieprawidłowej szerokości − wynika to z treści uzasadnienia decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jaśle z dnia 25.10.2012 r., znak PINB.I. 7355.02.2012. Ponadto z uzasadnienia tejże decyzji wynika (…) wykonane stanowiska postojowe zostały wykonane, jako stanowiska postojowe wzdłuż jezdni, ponieważ szerokość wykonanych utwardzeń spełnia jedynie wymagania dla takich stanowisk. Z długości wykonanych stanowisk postojowych, jednoznacznie wynika, że najdłuższe pole postojowe, tak projektowane, jak i wykonane przeznaczone było i jest dla najwyżej trzech samochodów osobowych. Pozostałe trzy utwardzenia mogą jedynie stanowić miejsca postojowe dla motocykli(…)

W dniu 26.11.2012 r. do Starosty Jasielskiego wpłynął wniosek mieszkańców posesji przyległej bezpośrednio do „zielonego parkingu” o odpowiednie oznakowanie wykonanej zatoki postojowej przy ul. bocznej Krasińskiego
z uwagi na fakt, iż samochody parkujące ukośnie lub prostopadle do osi jezdni powodują utrudnienia w ruchu drogowym. Pismem z dnia 27.11.2012 r. przekazano kopię w/w wniosku do zarządcy ul. bocznej Krasińskiego − Burmistrza Miasta Jasła o wyrażenie opinii w tej kwestii i opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. W odpowiedzi Urząd Miasta w Jaśle pismem z dnia 10.12.2012r., znak WI-RD.7223.11.2012, podpisanym przez Pana Antoniego Pikula – Zastępcę Burmistrza Miasta Jasła, poinformował, iż nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowego oznakowania dla postoju pojazdów przy ul. bocznej Krasińskiego na wybudowanych miejscach postojowych poza jezdnią.

W związku z powyższym oraz mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, Starosta Jasielski jako organ zarządzający ruchem m. in. na drogach gminnych przystąpił do opracowania projektu zmiany organizacji ruchu, polegającej na uporządkowaniu postoju pojazdów w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego. W trakcie opracowywania przedmiotowego projektu okazało się, że Miasto Jasło nie dopełniło obowiązku sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu uaktualnienia danych przestrzennych rozmieszczenia elementów zagospodarowania terenu poprzez naniesienie danych na mapę zasadniczą, uczyniło do dopiero na skutek wystąpienia Starosty Jasielskiego skierowanego do inwestora w dniu 07.03.2013 r., znak GN-I.6620.12.2013.

Pismem z dnia 06.06.2013 r., znak KT.7121.26.2013 projekt zmiany organizacji ruchu na ul. bocznej Krasińskiego, polegającej na wprowadzeniu oznakowania pionowego wskazującego odcinek przeznaczony do postoju pojazdów, sposób parkowania oraz rodzaj pojazdów dla postoju których przeznaczono parking przedstawiono Burmistrzowi Miasta Jasła − zarządcy w/w ulicy, celem zaopiniowania zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Zarządca drogi wprawdzie podtrzymał swoje stanowisko, wyrażone w tej sprawie w piśmie z dnia 10.12.2012 r., jednocześnie opiniując pozytywnie zaproponowane oznakowanie z wnioskiem o jego rozszerzenie na cały odcinek miejsc postojowych przy tej ulicy − pismo z dnia 10.07.2013 r., znak WI.7223.13.2013, podpisane przez Pana Antoniego Pikula – Zastępcę Burmistrza Miasta Jasła. Zatem nieprawdą jest stwierdzenie (…) Burmistrz Miasta Jasła nie miał z tym projektem nic wspólnego (….).

 Na koniec pozwolę sobie na refleksję o ogólnym charakterze. Sprawowanie władzy samorządowej nie jest rzeczą łatwą i nie zawsze wiąże się ze splendorami z niej wynikającymi. Ważne jest zapewnienie mieszkańcom jak najlepszych warunków mieszkania, życia i współistnienia społecznego,
a rozwiązywanie spornych kwestii winno być priorytetem każdej władzy − wydaje mi się, że tego zabrakło w tej sprawie, stąd powstał problem, który staram się rozwiązać, mimo, że nie byłem jego autorem.

starosta
Adam Kmiecik”

Mapka parkingu