czwartek, 18 lipca, 2024

PUP w Jaśle oferuje 25 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

0
PUP w Jaśle oferuje 25 tys. zł na  rozpoczęcie działalności gospodarczej!
Udostępnij:

,,Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (VII)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP

Uczestnicy projektu:
Osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), pozostające bez pracy,
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle, należące do poniższych grup:
1. Osoby pozostające poza rynkiem pracy, tj., osoby bezrobotne, zwłaszcza:
a) osoby w wieku 50 lat i więcej,
b) kobiety,
c) osoby długotrwale bezrobotne,
d) osoby z niepełnosprawnościami,
e) osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne,
ponadgimnazjalne).
2. Rolnicy i członkowie ich rodzin – osoby posiadające nieruchomość rolną (do wielkości 2
ha) lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu
prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa.
3. Uczestnikami projektu mogą być również bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii uczestników wymienionych w pkt 1 lit. c-e oraz w pkt 2. Udział tych osób w projekcie nie może przekroczyć 20% bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie,
a udzielone im wsparcie ma doprowadzić do rozpoczęcia prowadzenia działalności
gospodarczej.

Wsparcie w projekcie:
1) jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – do 25 tys. zł,
2) refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego – do 25 tys. zł.

Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu przez cały jego okres będą miały osoby, które zgodnie
z zaplanowaną ścieżką zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania
7.4. RPO WP kwalifikujący się do objęcia wsparciem.

Okres realizacji projektu:
od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Zapraszamy osoby bezrobotne, które mają ukończone 30 lat, zainteresowane udziałem w projekcie oraz pracodawców i przedsiębiorców z terenu powiatu jasielskiego do skorzystania z naszej oferty.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie urzędu lub telefonicznie:
Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
13 446 34 92 (wew. 32, 64, 72)
13 443 54 32,
13 443 54 64,
13 443 54 51.

PUP w Jaśle