wtorek, 27 lutego, 2024

Budżet Miasta Jasła na 2021 rok – pomimo trudności inwestycje nadal na pierwszym planie!

0
Budżet Miasta Jasła na 2021 rok – pomimo trudności inwestycje nadal na pierwszym planie!
Udostępnij:

33,9 mln zł, czyli o 6 mln zł więcej niż w roku ubiegłym, udało się zabezpieczyć na rozwój i inwestycje w tegorocznym budżecie Miasta Jasła. Konsekwentnie, pomimo trudnego 2020 roku, Miasto nadal nacisk będzie kładło na inwestycje. Tak jak w poprzednich latach największe wydatki (blisko 60 proc.) pochłaniają oświata i pomoc społeczna.

Jest to niestety kolejny bardzo trudny budżet, na który złożyła się zarówno trwająca pandemia i wynikające z niej zadania finansowe, ale również spowodowane tym zmniejszone wpływy do budżetu miasta. Rozwój miasta zależy od tego jak wiele w niego inwestujemy, stąd też pomimo wielu trudności i niełatwych do przewidzenia czasów, zaplanowaliśmy na inwestycje blisko 34 mln zł. Jednak wierzę, że to nie wszystkie zadania, które będziemy realizować w tym roku – mówił podczas sesji burmistrz Jasła Ryszard Pabian.

Wykresy dochody i wydatki budżetowe miasta jasła

Na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości: 190,6 mln złotych, w tym dochody bieżące: 175 mln zł i majątkowe: 15,6 mln zł. – Wydatki wynoszą ogółem: 205,3 mln zł, w tym wydatki bieżące 171,4 mln zł i wydatki majątkowe 33,9 mln zł. Planowany deficyt na 2021 rok (14,7 mln zł) ma zostać pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu komercyjnego, z pożyczki NFOŚiGW, nadwyżki z lat ubiegłych oraz z wolnych środków. Przewidywane zadłużenie na koniec 2021 roku będzie 11,02 proc. do planowanych dochodów – wylicza Jacek Borkowski, skarbnik Miasta Jasła.

Plan dochodów miasta jasła na rok 2021
Plan wydatków miasta jasła na rok 2021

Wydatki majątkowe, czyli środki przeznaczone głównie na zadania inwestycyjne, wyniosą 33,9 mln zł, przy czym warto wspomnieć, że dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 11,2 mln zł.

Plan inwestycji miasta jasła na rok 2021
Plan inwestycji miasta jasła na rok 2021

Na usprawnienia komunikacyjne Miasto zabezpieczyło 8,3 mln zł.Są w tym m.in.:

  • budowa mostu przez rzekę Wisłokę wraz z dojazdami w ciągu drogi publicznej – ul.

Gądki w Jaśle – 3,5 mln zł

  • budowa gminnych dróg na osiedlu „Na Kotlinę” – ul. Mendysa (kontynuacja) – 2,6 mln zł
  • przebudowa ulicy Baczyńskiego i Grota Roweckiego – 1,25 mln zł
  • budowa skrzyżowania ulic Szopena, Grota Roweckiego oraz Szkolnej – 300 tys. zł

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, przeznaczonych zostanie 10,3 mln zł. Jest to:

  • poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW – 6,3 mln zł
  • modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – 1,8 mln zł
  • rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej – 1,4 mln zł
  • budowa oświetlenia ulicznego – 300 tys. zł
  • budowa i przebudowa separatorów i kolektorów kanalizacji deszczowej oraz rowów melioracyjnych – 350 tys. zł

W tym roku Miasto inwestować będzie również w gospodarkę gruntami i nieruchomościami.