piątek, 12 sierpnia, 2022

Czernecki dostał absolutorium

0
Czernecki dostał absolutorium
Udostępnij:

12 głosami za, przy braku przeciwnych i 7 wstrzymujących się  burmistrz Jasła Andrzej Czernecki otrzymał absolutorium budżetowe za 2012 rok. 

Uchwalony przez Radę Miejską Jasła budżet na 2012 r. został wykonany przez burmistrza Andrzeja Czerneckiego. W ciągu roku budżetowego na wniosek burmistrza jasielscy radni przegłosowali 15 projektów uchwał w sprawie zmian budżetu. Ponadto burmistrz wydał 40 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu. Podjął także 46 decyzji w sprawie umorzenia podatków i opłat lokalnych (ok. 250 tys. zł).

Przedstawione przez burmistrza sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok było bardzo szczegółowe i rzeczowe. Liczby, kwoty, procenty…

Można uznać ubiegły rok za udany, jeśli chodzi o realizację budżetu miasta Jasła – podkreślił w swoim wystąpieniu Czernecki.

Radni nie byli jednak jednomyślni w swoich ocenach.  12 radnych zagłosowało za udzieleniem absolutorium, przeciwnych nie było, 7 wstrzymało się od głosu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu w sposób wierny odzwierciedla rzeczywistość, szczegółowo pokazuje obraz gospodarowania publicznymi pieniędzmi, zarówno po stronie przychodów, jak i wydatków. Niestety nie pozwala to z optymizmem patrzeć na to, co czeka nasze miasto w następnej kadencji. To był budżet autorski zrealizowany na miarę aspiracji pana burmistrza, a nie potrzeb i oczekiwań – podkreślił Janusz Przetacznik, radny, który wstrzymał się od głosu.

Jeśli nie będziemy szukać oszczędności w wydatkach bieżących, to za rok lub dwa budżetu  nie da się domknąć. Dla mnie wykonanie założonego budżetu jest tylko kolejnym dowodem, na to, że nasze miasto upada – skomentował radny Henryk Rak, kolejny „wstrzymujący się”. – Mimo pięknych słów pana skarbnika i burmistrza nie mogłem zagłosować za udzieleniem absolutorium, ponieważ nie jestem zadowolony z tego wykonania. Niejednokrotnie, niestety bez skutku zwracaliśmy uwagę burmistrzowi, że trzeba szukać oszczędności po stronie wydatków miejskich, oświaty i administracji. W tym kontekście moje  wstrzymanie się od głosu jest jak oddanie głosu przeciw – podkreślił wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jasła.

Ewa Wawro

Poniżej informacja przygotowana przez UMJ

Budżet miasta Jasła na 2012 rok został uchwalony przez Radę Miejską Jasła uchwałą Nr XIX/176/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r. i w całości został wykonany przez burmistrza Andrzeja Czerneckiego. W ciągu roku budżetowego burmistrz wniósł 15 projektów uchwał w sprawie zmian budżetu, które zostały przez Radę Miejską Jasła uchwalone. Ponadto burmistrz wydał 40 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu.

Dochody w stosunku do planu pierwotnego wzrosły o  6 978 602,82  złotych i plan po zmianach wynosił 121 579 951,22 złotych, przychody wzrosły o 5 147 191,32 złote i po zmianach wyniosły 5 842 512,32 złote, wydatki budżetu wzrosły o 12 805 794,14 złotych i po zmianach wyniosły 122 327 963,54 złote. Z kolei rozchody spadły w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 680 000, 00 zł i wyniosły 5 094 500,00 złotych.

Plan dochodów zwiększony w ciągu roku o kwotę 6 978 602,82 zł  został wykonany w wysokości  121 982 150,03 zł tj.100,33 %. W tym: dochody bieżące 107 051 074,72 zł, majątkowe 14 931 075,31 zł. Struktura wpływów dochodów do budżetu: wpływy z podatków i opłat lokalnych  (31 750 263,52 zł), wpływy dochodów z majątku miasta (2 653 751,22 zł), wpływy dochodów od jednostek organizacyjnych gminy (2 438 411,72 zł), wpływy z udziałów w dochodach budżetu państwa  (23 097 270,89 zł), subwencje (24 631 284,00 zł), dotacje (19 485 491,85 zł), środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (12 139 536,77 zł), inne dochody (5 786 140,06 zł).

Plan wydatków budżetu został wykonany w 95,52 % tj. 116 845 564,09  zł. Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada na: wydatki bieżące  94 924 849,10 zł w tym: wydatki w jednostkach budżetowych wraz z UM (63 978 867,10 zł), dotacje na zadania bieżące  (10 807 013,09 zł), wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (18 716 969,74 zł), obsługa długu publicznego
(1 421 999,17 zł) oraz  wydatki majątkowe (21 920 714,99 zł).

Przychody w 2012 r. zrealizowano w wysokości 6 983 760,06 zł co stanowi 119,53 % w  stosunku do planu w tym: z tytułu wolnych środków na dzień 31.12.2011 r. 6 983 760,06 zł.

W 2012 roku nie korzystano z kredytu krótkoterminowego ze względu na dobrą realizację dochodów, pomimo że Burmistrz Miasta Jasła został upoważniony do zaciągnięcia takiego kredytu przez Radę zapisem zawartym w § 7 ust.1 pkt 5 uchwały budżetowej.

Rozchody zostały zrealizowane w wysokości 5 094 500,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj