środa, 1 lutego, 2023

Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych

0
Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych
Udostępnij:

Miasto Jasło włącza się poprzez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle do aktywnego wsparcia Mieszkańców w realizacji instalacji fotowoltaicznych

Miasto Jasło biorąc pod uwagę duże zainteresowanie Mieszkańców możliwością uzyskania dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, włącza się poprzez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle do aktywnego wsparcia Mieszkańców w realizacji instalacji współfinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach  Programu „Mój Prąd”.

Dofinansowanie w ramach Programu „Mój Prąd” może być udzielone osobom fizycznym wytwarzającym energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową z zakładem energetycznym, regulującą kwestie związane ze sprzedażą energii, dystrybucją energii przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) oraz z wprowadzeniem do sieci elektroenergetycznej wytworzonej w mikroinstalacji Mieszkańca. Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii z dnia 20.02.2015 r. za każdą wprowadzoną do sieci 1 kWh energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji do 10 kW Mieszkaniec w rozliczeniu otrzymuje 0,8 kWh energii z zakładu energetycznego bez ponoszenia opłat (z wyjątkiem opłat stałych). Mikroinstalacja nie służy do wytwarzania energii w celu jej sprzedaży. Wprowadzając do sieci energię elektryczną z mikroinstalacji celem rozliczenia, Mieszkaniec staje się prosumntem.

Celem Programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dofinansowanie udzielane jest na zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem), w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł na jedną instalację. Dofinansowanie udzielane jest w formie refundacji części poniesionych przez Mieszkańca wydatków na instalację.

Dofinansowanie może być przyznane dla instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 kW do10 kW, przeznaczonej na cele mieszkaniowe.Nie można ubiegać się o środki na rozbudowę już istniejącej instalacji. Dofinansowaniu nie podlegają również instalacje na budynkach mieszkalnych będących w budowie. Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje współfinansowane z innych środków publicznych. Mieszkaniec zobowiązany jest wykorzystywać instalację przez co najmniej 3 lata od dnia otrzymania dofinansowania.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, którego członkiem jest Miasto Jasło w ramach swojej działalności statutowej angażuje się w realizację Programu „Mój Prąd”. W ramach proponowanych działań oferuje Państwu m.in. weryfikację i wybór najkorzystniejszej oferty wykonania instalacji fotowoltaicznej, która zapewni wysokiej jakości urządzenia oraz długą gwarancję, określenie warunków umowy Mieszkańca z Wykonawcą, zabezpieczającej interes Mieszkańca, a następnie pomoc w przygotowaniu i złożeniu kompletnych wniosków o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami celem uzyskania refundacji. Mieszkaniec podpisuje umowę bezpośrednio z Wykonawcą, opłaca całą jego należność za instalację. Od dnia odbioru instalacji Mieszkaniec jest jej właścicielem.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są w NFOŚiGW do 18.12.2020r. lub do wyczerpania alokacji środków Programu. Warunkiem przyznania dofinansowania jest wpływ bezbłędnie wypełnionego wniosku o dofinansowanie wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Biorąc pod uwagę blisko 2-miesięczny okres czasu na przyłączenie mikroinstalacji do sieci oraz inne czynności zakładu energetycznego, w tym uzyskanie niezbędnego zaświadczenia, końcowy możliwy termin realizacji instalacji można szacować na połowę m-ca października 2020 r. Formuła Programu „Mój Prąd” jest następująca: wykonanie instalacji – przyłączenie do sieci – wniosek o dofinansowanie wraz z kompletem dokumentów – jeśli pula środków  Programu nie będzie wyczerpana, udzielenie dofinansowania. W szczególności, Mieszkańcy muszą się liczyć z ryzykiem, że im późniejsza data realizacji instalacji, tym większe zagrożenie, że do czasu skompletowania dokumentów środki Programu zostaną wykorzystane i nie zostanie Mieszkańcowi przyznane dofinansowanie.

Procedura postępowania:

 • w celu zgłoszenia zainteresowania udziałem w Programie Mieszkaniec winien złożyć Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa wraz z ankietą, według Załącznika do niniejszej informacji w terminie od 16.07.2020 r. do 05.08.2020 r.:
 • w formie papierowego dokumentu w Urzędzie Miasta Jasła w godzinach pracy Urzędu, lub
 • w formie skanu podpisanego dokumentu drogą elektroniczną na adres energetyk@um.jaslo.pl

Formularze złożone po tym terminie będą zbierane w ramach „listy rezerwowej”.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta  i Związku Gmin Dorzecza Wisłoki www.wisloka.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu w pokoju Energetyka Miejskiego ul. Sokoła 8.

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy składać w Urzędzie w Biurze Podawczym,
ul. Rynek 12 38-200 Jasło.

 • Po zebraniu i weryfikacji Formularzy zgłoszeniowych od osób zainteresowanych zostanie utworzona lista osób przystępujących do Programu.
 • Po uzyskaniu ofert Wykonawców i wyborze najkorzystniejszej z nich Związek przekaże informację odnośnie oferty cenowej i zapisów umownych.
 • Mieszkaniec podpisuje umowę z Wykonawcą na realizację instalacji fotowoltaicznej.
 • Płatność wynagrodzenia Wykonawcy dokonywana jest w dwóch częściach: 20% po podpisaniu umowy z Wykonawcą, 80% po wykonaniu i odbiorze instalacji.
 • Po zakończeniu montażu i odbiorze instalacji, Wykonawca przygotowuje i przekazuje do OSD Wniosek o podłączenie mikroinstalacji do sieci.
 • Mieszkaniec podpisuje umowę lub aneks do dotychczasowej umowy z zakładem energetycznym, regulujące m.in. wprowadzane energii elektrycznej do sieci, zostaje zamontowany licznik dwukierunkowy, uzyskuje zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji do sieci.
 • Mieszkaniec przesyła komplet dokumentów do wniosku o dofinansowanie:
 • w wersji elektronicznej w formie skanu dokumentów – do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na adres biuro@wisloka.pl, lub
 • w wersji papierowej – do Urzędu Miasta Jasła lub Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Komplet dokumentów obejmuje kserokopie faktur za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z potwierdzeniami zapłaty, oryginał zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzającego przyłączenie mikroinstalacji do sieci, informację o nr rachunku bankowego Mieszkańca, na który winno być przekazane dofinansowanie, pełnomocnictwo dla Związku do złożenia wniosku (jeżeli dotyczy).

 • Związek, w imieniu Mieszkańca przygotowuje i składa wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Mieszkaniec otrzymuje dofinansowanie na wskazany przez niego nr rachunku bankowego.

W odniesieniu do poniesionych, a niezrefundowanych wydatków na instalację fotowoltaiczną, Mieszkaniec może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami Programu. Informacje o Programie można uzyskać na stronie internetowej: https://mojprad.gov.pl

Informacje ws. proponowanego przez Związek udziału Mieszkańców w Programie można uzyskać w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle – tel. 13 443 70 22, e-mail: biuro@wisloka.pl

UMJ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj