wtorek, 25 czerwca, 2024

Wsparcie dla uczniów – projekt Miasto wiedzy uzyskał dofinansowanie

0
Wsparcie dla uczniów – projekt Miasto wiedzy uzyskał dofinansowanie
Udostępnij:

Ponad 3600 uczniów skorzysta ze wsparcia w ramach projektu „Miasto wiedzy. Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenie oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą infrastruktury w Jaśle”, na który Miasto Jasło otrzymało dofinansowanie ze środków EFRR.
W ramach projektu, którego całkowita wartość wynosi: 1 300 000,00 zł (dofinansowanie 998 507,59 zł), kupione zostanie 216 komputerów oraz wyposażenie do 14 pracowni przyrodniczych.

Celem projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej wspierającej kluczowe umiejętności uczniów poprzez zakup wyposażenia i lepsze dostosowanie infrastruktury szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest miasto Jasło.

Zakres projektu obejmuje:

– przebudowę i rozbudowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11 (ZMS nr 2 w Jaśle)

– przebudowę sali korekcyjnej wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaśle,

– zakup wyposażenia ICT do pracowni do dydaktyki cyfrowej (mobilne pracownie komputerowe) oraz 1 serwera NAS do ośmiu jasielskich szkół,

– budowę sieci bezprzewodowej w 8 szkołach,

– wyposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych w 9 szkołach.

Realizacja: lipiec 2016 r. do październik 2017 r.

Projekt otrzymał dofinansowanie w konkursie nr RPPK.06.04.03-IZ.00-18-001/15 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, uzyskał pozytywną ocenę Zarządu Województwa Podkarpackiego i został wybrany do dofinansowania.

UMJ