niedziela, 21 kwietnia, 2024

Nie bo nie? Nie bo to opozycji!

0
Nie bo nie? Nie bo to opozycji!
Udostępnij:

W gronie radnych klubów PSPP i SDM do budżetu podeszliśmy w sposób rzetelny i odpowiedzialny. Poświęciliśmy dużo czasu i energii na przeanalizowanie przedstawionego nam przez zarząd projektu budżetu. Zaproponowaliśmy w sumie 13 zmian, które naszym zdaniem były potrzebne i zasadne. Wszystkie zostały odrzucone. Nie bo nie? Nie bo to opozycji! W tej sytuacji nie mogłam zagłosować „za”.

Sam Pan starosta Adam Pawluś, komentując podczas dyskusji nad budżetem nasze wnioski przyznał, że są dobre i przynajmniej niektórymi należy zająć się w przyszłości. Skoro były dobre, to dlaczego teraz zostały odrzucone? Tylko dlatego, że były nasze, to żaden z nich nie przeszedł? To ewidentne traktowanie budżetu w sposób polityczny a nie racjonalny, prorozwojowy, prospołeczny. Jestem przeciwna sprowadzaniu polityki centralnej do samorządu. Wiem, że to ogromna naiwność z mojej strony, ale wciąż mam nadzieję, że kiedyś wszystkim radnym dobro naszego powiatu będzie bliższe niż interes partii, którą reprezentują. Przecież nie żyjemy w różnych światach, to nasze wspólne miasto, nasz wspólny powiat, nasza Polska.

Osobiście złożyłam m.in. wniosek o zmniejszenie planowanych wydatków na promocję powiatu. I wcale nie dlatego, że jestem przeciwna promocji. Wręcz przeciwnie! Zawodowo zajmuję się budowaniem marki i tworzeniem dobrego wizerunku. To działania wymiernie przekładające się na rezultaty i sukces podejmowanych działań. Ale promocja w samorządzie to nie tylko budowanie dobrego wizerunku władz samorządowych. I od tego należy zacząć!

W uchwale budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok na wydatki promocyjne zaplanowano 60.000 zł. W budżecie na 2019 rok kwota na ten cel została dwukrotnie zwiększona do planowanej kwoty 138.000,00 zł. Pomimo rozpoczętych prac i wydatkowania środków publicznych na przygotowanie „Strategii wizerunkowej i promocji Powiatu Jasielskiego” taka strategia czy chociażby główne cele dotyczące promocji powiatu nie zostały przez Radę Powiatu w Jaśle przyjęte. Obecnie realizowane wydatki w obszarze promocji nie wypełniają takiej funkcji, a wręcz ograniczają się do promocji władz samorządowych, a nie Powiatu Jasielskiego.

Jestem przekonana, że do czasu przyjęcia przez Radę „Strategii wizerunkowej i promocji Powiatu Jasielskiego” wydatki na ten cel winny być ograniczone do niezbędnego minimum. Ze złożonym przeze mnie wnioskiem utożsamiają się wszyscy Radni z klubów PSPP i SDM. Wstępnie poparli go także radni PiS, członkowie komisji spraw społecznych Józef Rosół i Rober Snoch. Niestety podczas sesji budżetowej głosami radnych PiS (także wymienionymi przeze mnie) mój wniosek przepadł.

Pytanie: na co zarząd planuje wydać te pieniądze , skoro powiat nie ma żadnej „Strategii wizerunkowej i promocji Powiatu Jasielskiego”? Będą wydatkowane na podstawie „widzi mi się” Pana starosty? To chyba nie tak powinno być.

Poniżej pełna treść mojego wniosku.

Ewa Wawro
radna Rady Powiatu w Jaśle

Jasło, dnia 17 stycznia 2018 r.

 

             Ewa Wawro

V sesja Rady Powiatu w Jaśle

 

R A D A P O W I A T U

w Jaśle

za pośrednictwem Komisji Wnioskowej wybranej na V sesji

Rady Powiatu w Jaśle

Mając na względzie planowany w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok wysoki deficyt budżetowy, który Zarząd Powiatu w Jaśle proponuje sfinansować kredytem bankowym oraz planowane wysokie zadłużenie Powiatu Jasielskiego, którego spłata zakładana jest do 2027 roku wnioskuję do Rady o rozpatrzenie i przyjęcie wniosku, którego przyjęcie poprawi strukturę wydatków i je zracjonalizuje poprzez:

  1. zwiększoną pomoc dla organizacji pozarządowych, które będą realizowały zadania powiatu,
  2. zwiększoną ilość środków na działalność PZD z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remonty obiektów mostowych.
  1. Zmniejszyć planowane wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Jaśle – dział 750 rozdział 75075 (promocja), na które jest przeznaczona kwota 138.000,00 zł
    o kwotę 68.000,00 zł do kwoty 70.000,00 zł,

W miejsce zmniejszonych wydatków:

  1. 1)zwiększyć o 17.000,00 zł wydatki bieżące dział 921 rozdział 92105 – Tabela nr 3 „Plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych na 2019 r.” na zadaniu nr 1 „dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych” na zadanie pn. „Organizacja imprez o charakterze kulturalnym skierowanym do dzieci, młodzieży i osób starszych” do łącznej kwoty 25.000,00 zł,
  2. 2)zwiększyć o 18.000,00 zł wydatki bieżące – dział 926 rozdział 92605 – Tabela nr 3 „Plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych na 2019 r.” na zadaniu nr 1 dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych na zadanie pn.„Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych” do łącznej kwoty 26.000,00 zł,
  3. 3)zwiększyć o 35.000,00 zł wydatki bieżące – dział 600 rozdział 60014 – Tabela nr 3 poz. 1 PZD „Pozostałe wydatki” z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie
    i remonty obiektów mostowych (poz. 3), do łącznej kwoty 225.000,00 zł,

U z a s a d n i e n i e:

W uchwale budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok na wydatki promocyjne została zaplanowana kwota 60.000,00 zł. W projekcie uchwały kwota na ten cel ponad dwukrotnie została zwiększona do planowanej kwoty 138.000,00 zł. Pomimo rozpoczętych prac
i wydatkowania środków publicznych na przygotowanie „Strategii wizerunkowej i promocji Powiatu Jasielskiego” taka strategia czy chociażby główne cele dotyczące promocji powiatu nie zostały przez Radę Powiatu w Jaśle przyjęte. Obecnie realizowane wydatki w obszarze promocji nie wypełniają takiej funkcji, a wręcz ograniczają się do promocji władz samorządowych, a nie Powiatu Jasielskiego. Dobitnie o braku pomysłu na promocję powiatu świadczy fakt odrzucenia poprawki do Statutu Powiatu Jasielskiego w brzmieniu:

W § 5 dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

2. Powiat może posiadać logo oraz hasło promocyjne powiatu, przyjęte odrębną uchwałą rady.
3.Zasady używania herbu, logo oraz hasła promocyjnego powiatu określa rada w odrębnej uchwale.”

Do czasu przyjęcia przez Radę „Strategii wizerunkowej i promocji Powiatu Jasielskiego” wydatki na ten cel winny być ograniczone do niezbędnego minimum.

               W projekcie budżetu na 2019 r. brak jest możliwości realizacji inicjatyw obywatelskich m.in. poprzez tzw. budżet obywatelski. Niewielką namiastką współpracy samorządu
z
organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych są dotacje przyznawane w ramach konkursów organizowanych przez Starostwo. Na takie zadanie w zakresie organizacji zawodów sportowych została przeznaczona tylko kwota 8.000,00 zł. Zwiększenie tej kwoty do 26.000,00 zł winno sprzyjać zwiększonej aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, zwiększy liczbę podmiotów zainteresowanych tą formą popularyzacji współzawodnictwa sportowego.

Na organizację imprez o charakterze kulturalnym skierowanym do dzieci, młodzieży
i osób starszych w budżecie zagwarantowano kwotę 8.000,00 zł.
Tak małe środki nie pozwolą na realizację tego priorytetowego zadania własnego powiatu na właściwym poziomie. Zwiększenie wydatków w tym obszarze do kwoty 25.000,00 zł. pozwoli na uatrakcyjnienie oferty kierowanej przez samorząd do organizacji pozarządowych
i wydatnie wpłynie na
poszerzenie oferty z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz na zorganizowanie imprez na właściwym poziomie przez podmioty ubiegające się w konkursie organizowanym przez Zarząd Powiatu o dotację na organizację tych wydarzeń.

W projekcie budżetu na 2019 rok na bieżące utrzymanie i remonty obiektów mostowych zaplanowano wydatki w wysokości 180.000,00 zł (wydatki na tym samym poziomie jaki przewidywał plan na 2018 rok) i bieżące utrzymanie dróg powiatowych 650.000,00 zł (tutaj następuje nieznaczny wzrost w stosunku do planu na 2018 rok). Muszą niepokoić planowane bardzo niskie nakłady na bieżącą eksploatację i utrzymanie dróg powiatowych, które nie gwarantują utrzymania tych dróg w dobrym stanie technicznym i narażają samorząd powiatowy na wyższe wydatki z tytułu ich remontów spowodowanych nieprawidłową eksploatacją np. z tytułu: renowacji rowów, ścinki poboczy, koszenia poboczy, na które zaplanowano wydatki w ciągu całego roku kalendarzowego w wysokości 3.000,00 zł. Zwiększenie wydatków o 35.000,00 zł do łącznej kwoty 225.000,00 zł jest w pełni zasadne i pozwoli w przyszłości uniknąć większych wydatków.

                                                                                                                                                                                                                                                    Ewa Wawro