środa, 19 czerwca, 2024

Oświadczenie PiS w sprawie sprzedaży bazy Powiatowego Zarządu Dróg w Mytarzy

0
Oświadczenie PiS w sprawie sprzedaży bazy Powiatowego Zarządu Dróg w Mytarzy
Udostępnij:

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość Rady Powiatu w Jaśle zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o wstrzymanie i unieważnienie wszystkich czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości stanowiącej bazę PZD w Jaśle, znajdującej się w miejscowości Mytarz.
W odpowiedzi Zarząd Powiatu informuje cyt. „nagle po sześciokrotnym przeprowadzeniu przetargu blisko 9 lat obowiązywania uchwały nakazującej zbycie tej nieruchomości Radni Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość podnoszą larum i jako uzasadnienie podają niemożność przeniesienia bazy PZD na działki zlokalizowane przy ul. Gorlickiej w Nowym Żmigrodzie’’.

Przywołana przez Zarząd Powiatu uchwała została uchylona Uchwałą Nr IV/21/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 stycznia 2007 roku. W świetle tych faktów wydaje się, iż Zarząd działał bez odpowiedniego umocowania, co konsekwencji mogło spowodować szkodę dla powiatu.

W celu przeniesienia bazy Zarząd Powiatu w Jaśle w 2013 roku wydatkował kwotę 69 589, 91 zł. na wykonanie nawierzchni betonowej i innych prac w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Obwodów Drogowych w Jaśle i Nowym Żmigrodzie w roku 2013. Inwestycja ta została wykonana bez projektu i bez pozwolenia budowlanego, a także bez uzgodnienia z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Działania inwestycyjne w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej wymagają uzgodnienia z Urzędem Konserwatorskim, a Zarząd takich uzgodnień nie dokonał. W piśmie z dnia 12 grudnia 2013 r. Zarząd złożył wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku, w którym wręcz przeciwnie zadeklarował cyt. „Zarząd Powiatu w Jaśle nie zamierza zmieniać dotychczasowego sposobu korzystania z zabytku nieruchomego.”

W tej sytuacji zasadne jest również pytanie, czy Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie, w której w trwałym zarządzie znajduje się majątek parku nie powinna powiadomić Podkarpackiego Konserwatora Zabytków o prowadzonych pracach – polegających na wykonaniu wykopu z przemieszczeniem zwałów ziemi na terenie parku oraz wykonaniu betonowej płyty.

W przypadku konieczności przywrócenia parku do stanu pierwotnego wzrosną koszty, zwiększające ewentualną szkodę na rzecz powiatu.

Mając na uwadze powyższe, konieczne jest ustalenie czy kwota ponad 69 tys. złotych nie została zmarnowana, dlatego zwróciliśmy się z pisemnymi wnioskami do odpowiednich organów celem ustalenia rozmiaru szkody i ustalenia sposobu jej naprawienia.

Przewodniczący Klubu PiS
Adam Pawluś