niedziela, 14 lipca, 2024

Pani Dyrektor pobiła swojego poprzednika, idzie na Nobla: już nie część a cały odpis …

0
Pani Dyrektor pobiła swojego poprzednika, idzie na Nobla: już nie część a cały odpis …
fot. arch.
Udostępnij:

Zdaję sobie sprawę z jakże trudnej sytuacji Szpitala, w jakiej jest teraz Pani Dyrektor, ale mówiąc kolokwialnie, Pani Dyrektor pobiła swojego poprzednika, idzie na Nobla: już nie część a cały odpis, a to dokładnie 1 563 191,80 zł (naliczenie wg tych samych stawek, gdyż Sejm RP „zamroził” wysokość odpisu na ZFŚŚ w 2023 rok na poziomie odpisu na 2022 rok) wyliczony dla 940 pracowników Szpitala, bez odpisu na emerytów i rencistów, które to środki nie trafią jako pomoc socjalna do pracowników jasielskiego Szpitala i ich rodzin. Nie muszę dodawać, że tych najbardziej potrzebujących, których miesięczne wynagrodzenie oscyluje w okolicach tego najniższego.

W sprawie programów naprawczych jasielskiego szpitala zabierałam już wielokrotnie głos, w tym zwracałam się z konkretnymi interpelacjami do Pana Starosty, że przypomnę:
19 stycznia 2021 r., 9 lutego 2021 roku czy z interpelacją z dnia 10 grudnia 2018 roku, którą złożyłam na III sesji Rady, a która dotyczyła m.in. funkcjonowania w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, którą następnie uzupełniłam w dniu 17 stycznia 2019 r. Przypomnę moje pytanie wtedy brzmiało:

Jak wygląda funkcjonowanie w Szpitalu ZFŚS? Ile wynosiły w latach 2013-2018 roczne odpisy na Zakładowy FŚS (w zestawieniu proszę podać ustawową wysokość oraz wysokość przekazaną na konto funduszu, w tym daty przekazania tych środków)? Czy na dzień 1 grudnia 2018 r. Szpital przekazał wszystkie należne środki na ZFŚS i czy wypłaty lub świadczenia dla pracowników Szpitala finansowane z tego Funduszu są realizowane na bieżąco i nie ma żadnych zaległości czy zobowiązań ?”

I na to pytanie otrzymałam następującą odpowiedź Pana Starosty, w której m.in. czytamy:

„ … Środki zostały przekazane na konto funduszu zgodnie z porozumieniem. Na dzień
1 grudzień 2018 Szpital nie przekazał w całości środków na ZFŚS za 2018 rok. Środki będą przekazane do 31 grudnia 2018 i nie ma żadnych zaległości i zobowiązań z tytułu tych świadczeń
. …”

Z powyższej odpowiedzi wynikało, że Pan Dyrektor nie dotrzymał ustawowych terminów przekazywania środków na konto funduszu.  I wtedy zadałam kolejne pytanie:
A gdzie nadzór i kontrola Pana Starosty?„, które tradycyjnie pozostało bez odpowiedzi.

W „Programie Naprawczym Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2021-2023” zatwierdzonym, bez poprawek,  uchwałą Nr LI/356/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2021 – 2021 Pani Dyrektor zakładała, podobnie jak Jej poprzednik w podobnym programie na lata 2019-2020,  „sukces” tego programu przez podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia kosztów działalności szpitala kosztem pracowników szpitala poprzez obniżenie odpisów na ZFŚS.  Takie podejście nowej Pani Dyrektor musi budzić co najmniej zdziwienie lub jednoznacznie świadczyć, że była autorem wcześniejszego programu, gdyż w tym Rada zatwierdziła zakładane efekty (poprawę wyniku działalności Szpitala) poprzez „zmniejszenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Efekty:

  • 2021 rok – zmniejszenie odpisu na ZFŚŚ o 794 217,22 zł
  • 2022 rok – zmniejszenie odpisu na ZFŚŚ o 500 000,00 zł
  • 2023 rok – zmniejszenie odpisu na ZFŚŚ o 200 000,00 zł

Po wdrożeniu programu naprawczego planowany jest pełny odpis na ZFŚŚ w 2024”-

W „Programie Naprawczym Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2021-2023  – Aktualizacja” też zatwierdzonym bez żadnych poprawek, przy braku wyjaśnień czy komentarzy, uchwałą Nr LXVII/480/2022 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 listopada 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2021 – 2023 – Aktualizacja Pani Dyrektor „skutecznie poprawiła” wynik w 2022 roku             z planowanej straty w wysokości 5 000 000,00 zł do 17 000 000,00 zł, ale „sukces” pozostał, zatwierdzony program utrzymuje założone efekty „został zmniejszony odpis na ZFŚS w 2022 roku o 500 000,00 zł”. I co obecnie mamy dalej?

Zdaję sobie sprawę z jakże trudnej sytuacji Szpitala, w jakiej jest teraz Pani Dyrektor, ale mówiąc kolokwialnie, Pani Dyrektor pobiła swojego poprzednika, idzie na Nobla: już nie część a cały odpis, a to dokładnie 1 563 191,80 zł (naliczenie wg tych samych stawek, gdyż Sejm RP „zamroził” wysokość odpisu na ZFŚŚ w 2023 rok na poziomie odpisu na 2022 rok) wyliczony dla 940 pracowników Szpitala, bez odpisu na emerytów i rencistów, które to środki nie trafią jako pomoc socjalna do pracowników jasielskiego Szpitala i ich rodzin. Nie muszę dodawać, że tych najbardziej potrzebujących, których miesięczne wynagrodzenie oscyluje w okolicach tego najniższego.

W związku z powyższym w trakcie ostatniej sesji RPJ, która odbyła się 16 grudnia br., złożyłam kolejną interpelację i zadałam Panu Staroście kolejne pytania:

  1. Czy Zarząd, po moich interpelacjach i uwagach, zlecił kontrolę w zakresie prawidłowości dokonywania odpisów na ZFŚS w 2021 i 2022 roku ? Jeżeli tak, to jakie były wnioski. Do odpowiedzi proszę o kopie protokołu lub wyciąg z takiego protokołu w części dotyczącej obowiązku naliczania i odprowadzania odpisu na ZFŚS.
  2. Kiedy zostało zawarte porozumienie z organizacjami zakładowymi reprezentującymi pracowników jasielskiego szpitala w sprawie zmniejszenia odpisu na ZFŚŚ w 2021 i 2022 roku? Czy wpłaty na ZFŚŚ w 2022 roku odbywały się w ustawowych terminach? Do odpowiedzi proszę dołączyć kopię porozumień,
    o których mowa w pytaniu.

Ewa Wawro, radna RPJ