środa, 1 lutego, 2023

Razem osiągniemy więcej!

0
Razem osiągniemy więcej!
Udostępnij:

Realizowany właśnie przez Starostwo Powiatowe w Jaśle projekt „Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńsko-jasielskiego” służyć ma przygotowaniu samorządów do skutecznego wnioskowania o środki unijne, stworzyć naukową podstawę do występowania do władz administracji państwowej o ujęcie w planach inwestycyjnych państwa pożądanych przez nas zadań oraz zinwentaryzowaniu wspólnych dla Powiatów Jasielskiego i Krośnieńskiego oraz Miast Krosna i Jasła zadań.
Jednak największym, moim zdaniem, sukcesem jest odejście od rywalizacji pomiędzy naszymi samorządami na rzecz ścisłej współpracy dla wspólnego dobra. Tylko wspólny wysiłek daje nadzieję na uzyskanie dużych dotacji unijnych, rozwiązanie najbardziej palących problemów oraz zapewnienie całemu obszarowi rozwoju. Odsunięcie na bok ambicji i lokalnych animozji pozwoliło znaleźć, pośród różnych sprzecznych ze sobą interesów, duży wspólny mianownik dobra wspólnego.

Wierzę mocno w to, że ten projekt (którego byłem pomysłodawcą i inicjatorem), dzięki dobrej woli wszystkich stron, jest początkiem wielu oczekiwanych od lat przedsięwzięć inwestycyjnych. Propagowane przeze mnie hasło razem osiągniemy więcej właśnie wchodzi do realizacji.

Realizowany obecnie przez Starostwo Powiatowe w Jaśle projekt „Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńsko-jasielskiego” realizowany jest w ramach Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej ze środków Unii Europejskiej, dla których Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Partnerami tego projektu są Powiat Krośnieński, Miasto Krosno i Miasto Jasło a partnerem wiodącym (prowadzącym projekt) jest Powiat Jasielski. Łączna wartość projektu to kwota 996.800,00 zł w tym dotacja UE w wysokości 897.120,00 zł.

Czemu ma służyć projekt?

Chcąc odpowiedzieć na tak postawione pytanie należy krótko przypomnieć, że w nowej perspektywie finansowania zadań w latach 2014-2020 ze środków unijnych każdy składany wniosek musi być uzasadniony i podbudowany wcześniejszymi badaniami i analizami. Dodatkowo już dziś wiemy, że bardzo trudno będzie uzyskać dotację na tzw. projekty punktowe a promowane będą projekty obszarowe. Oznacza to, że jest bardzo mała szansa na dotację do projektów rozwiązujących jakiś problem lokalnie. Szansa będzie znacznie większa jeżeli projekt będzie rozwiązywał dany problem na znacznie większym obszarze niż jedna jednostka samorządowa (miasto, gmina, powiat).

Mając to na uwadze uznaliśmy, że już teraz należy przygotować się do nowej perspektywy i w lutym 2013 roku, wspierani przez Powiat Krośnieński i Miasta Krosno i Jasło, złożyliśmy wniosek o dotację na przygotowanie niezbędnych dokumentów. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i w 17 czerwca 2013 roku podpisaliśmy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego umowę o dotację.

Pierwszym dokumentem jaki zlecono do opracowania była „Analiza dla funkcjonalnego obszaru krośnieńsko-jasielskiego”. Jest to najważniejszy dokument, który będzie podstawą i uzasadnieniem do wszystkich wniosków, które będą składane przez nasze samorządy w przyszłych naborach zarówno do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, jak i innych programów.

Wypracowane wnioski i rekomendacje dotyczą nie tylko zadań, których realizatorami będą nasze samorządy, ale również zadania należące do podmiotów administracji państwowej i wojewódzkiej. Dla przykładu analiza wskazuje, że niezbędnym jest modernizacja i budowa sieci dróg wojewódzkich i krajowych. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej obszaru krośnieńsko-jasielskiego (co jest warunkiem niezbędnym dla pozyskanie inwestorów nowych zakładów pracy) wymaga pilnej modernizacji dróg krajowych nr 28 i 73, budowa drogi szybkiego ruchu S19, modernizacja linii kolejowych Jasło – Zagórz, Jasło – Stróże oraz budowa łącznika kolejowego Jedlicze Męcinka – Szebnie, czy budowa drogi szybkiego ruchu Kielce – Tarnów – Jasło – Krosno – Miejsce Piastowe.

To tylko niektóre zadania wynikające z opracowanej analizy, dla których opracowano karty projektów.

Kolejnym etapem realizacji projektu jest ogłoszenie przetargu na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennych kilku zadań drogowych, kolejowego i ścieżek rowerowych, przygotowania Strategii Rozwoju Beskidu Niskiego oraz Zintegrowanego Planu Transportowego dla całego obszaru funkcjonalnego, dla Powiatu Jasielskiego i dla MOF Krosno.

W ramach tego etapu opracowana zostanie m.in. koncepcja programowo-przestrzenna budowy nowej drogi powiatowej na osiedlu Gądki wraz z dwoma mostami, łącznik kolejowy Jedlicze Męcinka – Szebnie a także koncepcja przebiegu drogi szybkiego ruchu z kierunku Tarnów do Miejsca Piastowego.

Niemniej ważnym przedsięwzięciem jest opracowanie Strategii Rozwoju Beskidu Niskiego, która, w korzystnym dla nas przypadku, może stać się podstrategią Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego. Dawało by to możliwość aplikowania po środki unijne właśnie w oparciu o nią.

W dalszej kolejności opracowany zostanie „Zintegrowany plan działań w zakresie rozwoju rynku pracy oraz dywersyfikacja aktywności gospodarczej”. Jak sama nazwa tego dokumentu wskazuje zawierać on będzie wskazanie działań, jakie należy podjąć aby rozwinąć rynek pracy i tym samym stworzyć warunki dla spadku wysokiej stopy bezrobocia.

Tadeusz Górczyk

Tadeusz Górczyk – Poseł na Sejm RP I kadencji, wieloletni Sekretarz Miasta Jasła,

                               Dyrektor Zakładu Obsługi Podkarpackiego Urzędu

                               Wojewódzkiego, Dyrektor TVP o/Rzeszów, obecnie Etatowy

                               Członek Zarządu Powiatu w Jaśle

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj