sobota, 22 czerwca, 2024

Rewitalizacja – szansą dla gmin na przeciwdziałanie degradacji

0
Rewitalizacja – szansą dla gmin na przeciwdziałanie degradacji
Udostępnij:

Konkurs, z którym wiele gmin wiąże nadzieje na uruchomienie kompleksowego procesu wyprowadzania obszarów zdegradowanych – na których zidentyfikowano negatywne zjawiska społeczne w obszarach: gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym – ze stanu kryzysowego został już ogłoszony.

W dniu 21 stycznia 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz Minister Rozwoju zaprosili do udziału w konkursie, którego przedmiotem jest wsparcie gmin w procesie opracowania lub aktualizowania programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych. Główny cel konkursu sprowadza się do wsparcia gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO) poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań poszczególnych gmin.

Wśród dodatkowych celów konkursu należy zwrócić również uwagę na potrzebę upowszechnienia rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu oraz wzmocnienia zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Co ważne, maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90%. (gmina jest zobowiązana do wniesienia wkładu własnego finansowego, który stanowić będzie minimum 10% kosztów kwalifikowalnych złożonego projektu). Całkowita zaś wartość projektu jednej gminy nie może przekraczać 200 000 zł. Dotacja będzie przekazywana jako refundacja poniesionych wydatków.

W ramach konkursu będzie istniała możliwość sfinansowania kosztów związanych z opracowaniem lub aktualizacją programów rewitalizacji poniesionych przez gminę nie wcześniej niż od dnia 1 maja 2015 r. Programy rewitalizacji, które zostały opracowane przed tym terminem nie będą kwalifikowalne. Projekty muszą zostać zrealizowane do dnia 31 stycznia 2017 roku (przy czym za datę zakończenia realizacji projektu uznaje się datę zakończenia ostatniego działania określonego we wniosku o udzielenie dotacji).

Termin do jakiego można składać wnioski upływa 3 marca 2016 r., zaś rozstrzygnięcia konkursu należy spodziewać się w maju 2016 (przy czym uzależnione ono będzie od zainteresowania gmin i złożonych wniosków).

Gminy będą mogły również skorzystać z pomocy udzielanej przez Zespół ds. rewitalizacji, który będzie prowadził spotkania informacyjne w zakresie przygotowywania wniosku o przyznanie dotacji i szerzej – procesu rewitalizacji. Natomiast po uzyskaniu pozytywnej informacji w sprawie przyznania dotacji i podpisaniu umowy z Województwem, gminy będą miały możliwość uzyskania nieodpłatnego wsparcia merytorycznego ze strony ekspertów (m.in. w postaci spotkań) w zakresie opracowania lub zaktualizowania programu rewitalizacji. Powołany przez Marszałka zespół będzie także odpowiadał za weryfikację i ocenę programu rewitalizacji po jego opracowaniu przez gminę.

Wojciech Zając
Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego V kadencji
Przewodniczący Klubu Radnych PiS Sejmiku Województwa Podkarpackiego