poniedziałek, 22 lipca, 2024

Zabrakło wszystkiego – rzetelnej informacji, dialogu, poszanowania prawa i dobrych obyczajów

0
Zabrakło wszystkiego – rzetelnej informacji, dialogu, poszanowania prawa i dobrych obyczajów
Udostępnij:

Budżet powiat jasielskiego na 2019 r. został przyjęty, a właściwie przegłosowany przez taki a nie innych układ w Radzie Powiatu w Jaśle. 12 za, 6 przeciw, 3 wstrzymujące się głosy. Byłem przeciw, ponieważ – w mojej ocenie i sumieniu radnego – ten budżet był nie do przyjęcia.

Jest to pierwszy budżet samorządu powiatowego VI kadencji. Wydawałoby się, że mamy komfortową sytuację, gdyż w uwagi na nowych radnych, odbędziemy poważną dyskusję, nie w perspektywie jednego roku budżetowego, ale całej kadencji. Liczyłem, że wzorcowo podejdziemy do tematu według naszych ustalonych zasad i dotychczas wypracowanych metod. Niestety znów zwyciężył tak przeze mnie znienawidzony argument siły, ale który niestety przewidziałem już po I inauguracyjnej sesji. Nie dlatego, że jestem przeciwny większości. OK, takie są prawa demokracji – małe jest piękne, ale duże skuteczne. Ale różnijmy się pięknie, próbujmy ze sobą rozmawiać, przekonywać się, zrozumieć argumenty innych, a przede wszystkim poznać argumenty autorów projektu i postępować wg ustalonych reguł. W tym przypadku zabrakło wszystkiego – rzetelnej informacji, dialogu, poszanowania prawa i dobrych obyczajów.

Głosowałem przeciw budżetowi PJ na 2019 rok bo:

1) zakłada wysoki deficyt budżetowy, który w całości jest sfinansowany przez kredyt bankowy. Mamy tutaj do czynienia z oczywistym tzw. rolowaniem zadłużenia, a więc zaciąganiem kolejnych zobowiązań umożliwiających utrzymanie płynności i spłatę bieżących rat kredytowych. Planowany kredyt nie tylko zwiększy zadłużenie Powiatu Jasielskiego, ale w konsekwencji w każdym następnym roku budżetowym należy przewidzieć (zaplanować) środki na jego obsługę,

2) dopuszcza do dalszej, postępującej dekapitalizacji własnego majątku finansowanego z budżetu powiatu np. Centrum Kształcenia Praktycznego, kosztem przyznawania kolejnych dotacji jednostce (szpitalowi), która dysponuje własnymi przychodami w wysokości zbliżonej do uzyskiwanych dochodów bieżących powiatu i która jest zobowiązana do prawidłowej eksploatacji nieruchomości przekazanych jej nieodpłatnie w zarząd. (Od 1 października 2017 r. zmienił się system finansowania działalności szpitala. Jak podkreśla Dyrektor Szpitala w przyjętym w dniu 7 grudnia 2018 r. programie naprawczym szpitala na lata 2019 -2020 zmiana systemu finansowania działalności szpitala wpłynęła – cyt. „na zdecydowaną poprawę płynności finansowej i elastyczność funkcjonowania jednostki. .. str.32”. Przy trudnej sytuacji samorządu powiatowego i przy braku planowanych zadań na innych nieruchomościach użyteczności publicznej (imiennie jest tylko wykazany DPS i MDK na kwotę 360.000,00 zł) oraz termomodernizacja budynków oświatowych na kwotę 1.200.000,00 zł, które corocznie generują coraz wyższe wydatki bieżące, to szpital w całości winien przejąć na siebie ciężar bieżącej eksploatacji i utrzymania obiektów będących w jego zarządzie.),

3) uruchamia kolejne tematy inwestycyjne:

a) strzelnica – nie należy do zadań własnych powiatu, która będzie w przyszłości generować dodatkowe wydatki bieżące finansowane z budżetu,

b) budowa oddziału psychiatrycznego bez wskazania realnego źródła czy źródeł, poza budżetem powiatu, możliwości jego realizacji w najbliższych latach,

c) nowe ujęcie wody dla DPS, którego koszt znacznie przekroczy 1,5 mln zł, bez przedstawienia realnych kosztów związanych z późniejszą jego eksploatacją i mając alternatywne źródło zasilania w wodę z gminnego wodociągu i możliwość budowy sieci hydrantów p.poż.,

4) widoczny jest brak stabilizacji wydatków bieżących w działalności oświatowej, który może spowodować deficyt w tym obszarze na poziomie nie niższym niż deficyt w 2018 roku tj. ok. 3 mln zł. (Zarząd Powiatu w Jaśle nie przedstawił żadnych działań czy zamierzeń perspektywicznych umożliwiających w przyszłości obniżenie wydatków w tym obszarze, w tym np. w zakresie zmian organizacyjnych w zakresie zarządzania, czy zwiększenia dochodów własnych niwelujących niższe dotacje celowe poza termomodernizacja obiektów oświatowych (brak jest informacji, których budynków to dotyczy i jakie mogą być efekty w przyszłości), o które w latach minionych wnioskowali dyrektorzy tych jednostek.),

5) w przedłożonym projekcie przyjęto tylko 444.133,00 zł jako wydatki z przeznaczeniem na finasowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE. Zarząd nie przedstawił informacji dotyczącej możliwości przygotowania i aplikowania Powiatu Jasielskiego o nowe środki, w ramach kolejnej perspektywy 2014-2020,

6) zostały przekazane Zarządowi upoważnienia do samodzielnego zmieniania budżetu w trakcie roku, które pozbawiają Radę kontroli nad realizacją budżetu i mogą w efekcie doprowadzić do zaniechania realizacji planowanych inwestycji (wydatków majątkowych) kosztem zwiększonych wydatków bieżących, w tym z tytułu uposażeń i wynagrodzenia ze stosunku pracy, których limit wydatków w ramach wydatków bieżących określa Rada w uchwale budżetowej (potwierdza to działalność Zarządu w 2018 roku).

Janusz Przetacznik, radny Rady Powiatu w Jaśle