poniedziałek, 20 maja, 2024

10 marca LVII sesja RMJ

0
10 marca LVII sesja RMJ
Udostępnij:

10 marca 2014 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 odbędzie się LVII Sesja Rady Miejskiej Jasła z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.           Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.           Zatwierdzenie protokołu z LVI Sesji RMJ.

3.           Wybór Komisji Wnioskowej.

4.           Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1.        wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kołaczyce dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego /Druk Nr 568/,

4.2.        ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla ZMKS w Jaśle /Druk Nr 569/,

4.3.        wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dębowiec dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego /Druk Nr 570/,

4.4.        ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla ZMKS w Jaśle /Druk Nr 571/,  

4.5.        zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na 2014 r. /Druk Nr 577/,

4.6.        zmiany uchwały nr XX/196/2012 RMJ z dn.30.01.2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Jasła dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Jasła (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2012 r. poz. 429) /Druk Nr 561/,

4.7.        przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jasła w 2014 roku /Druk Nr 572/,

4.8.        zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jasła” /Druk Nr 576/,

4.9.        wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych /Druk Nr 575 /,

4.10.      uchwalenia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Jasła /Druk Nr 574 /

4.11.      wyrażenia zgody na objęcie obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN nieruchomości zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Nr 23 – Warzyce gmina Miasto Jasło /Druk Nr 573/,

4.12.      nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonej w Jaśle, Obręb Nr 7 – Południe /Druk Nr 562/,

4.13.      nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonej w Jaśle, Obręb Nr 3 – Błonie /Druk Nr 563/,

4.14.      wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej /Druk Nr 564/,

4.15.      wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki /Druk Nr 565/,  

4.16.      wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym i ustalenia służebności drogowej /Druk Nr 566/,

4.17.      wyrażenia zgody na sprzedaż działek w trybie bezprzetargowym /Druk Nr 567/,

5.           Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.

6.           Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.

7.           Wolne wnioski i zapytania.

8.           Zamknięcie obrad LVII Sesji RMJ.